Pa­pa po­zvao na uje­di­nje­nje kr­š­ća­na i osu­dio ge­no­cid nad Ar­men­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net

Sve­ti Otac upo­tri­je­bio je ri­ječ ge­no­cid, što je iz­a­zva­lo re­ak­ci­ju Tur­ske ko­ja je pa­pi­nu iz­ja­vu oci­je­ni­la kao “trag kri­žar­skog du­ha” – Sli­je­di­mo Bož­ji po­ziv k pu­nom za­jed­niš­tvu i ubr­zaj­mo ko­ra­ke na tom pu­tu – po­ru­čio je pa­pa Fra­njo pri­li­kom po­sje­ta Ar­me­ni­ji gdje je su­dje­lo­vao u za­jed­nič­kom li­tur­gij­skom slav­lju s Ka­re­ki­nom II., ka­to­li­ko­som svih Ar­me­na­ca, od­nos­no vr­hov­nim pa­tri­jar­hom Ar­men­ske apos­tol­ske cr­k­ve. Sve­ti Otac ra­ni­je se po­mo­lio pred vječ­nom va­trom u spo­me­nič­kom kom­plek­su za žr­tve ge­no­ci­da nad Ar­men­ci­ma na br­du Ci­cer­na­ka­berd i tom pri­go­dom is­tak­nuo da se “sje­ća­nje” na ge­no­cid “ne mo­že za­to­mi­ti”. Na pa­pi­nu iz­ja­vu o ge­no­ci­du od­mah je re­agi­rao za­mje­nik tur­skog pre­mi­je­ra Nu­ret­tin Ca­nik­li ka­zav­ši ka­ko je “u toj iz­ja­vi mo­gu­će vi­dje­ti sve odra­ze i tra­go­ve kri­žar­skog du­ha u ak­ci­ja­ma pa­pins­tva i pa­pe”.

REUTERS

Ame­rič­ki dr­žav­ni taj­nik o Brexi­tu

Sve­ti Otac U za­jed­nič­koj mo­li­tvi s Ar­men­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.