Irač­ka voj­ska pro­gla­si­la kraj bit­ke za Fa­lu­džu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Irač­ke sna­ge za­uze­le su u ne­dje­lju po­s­ljed­nju če­t­vrt Fa­lu­dže ko­ju su dr­ža­li bor­ci ta­ko­zva­ne Is­lam­ske dr­ža­ve pa je za­po­vjed­nik ope­ra­ci­je pro­gla­sio kraj bit­ke za stra­te­ški va­žan grad. U os­lo­ba­đa­nju je ubi­je­no naj­ma­nje 1800 pri­pad­ni­ka ISIL-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.