HSBC i Mor­gan Sta­nley se­le za­pos­le­ni­ke iz Lon­do­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Re­ali­zi­ra li se na­pu­šta­nje za­jed­nič­kog EU tr­ži­šta, ban­kar­ski div HSBC pre­se­lit će do 1000 svo­jih lon­don­skih za­pos­le­ni­ka u Pa­riz, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma BBC- ja ko­je gru­pa­ci­ja još ni­je po­t­vr­di­la. Po­sri­je­di je osob­lje ko­je se ba­vi pla­ća­nji­ma u euri­ma, a smje­šte­ni su u Ca­nary Whar­fu, pos­lov­noj če­t­vr­ti u is­toč­nom Lon­do­nu. HSBC već ima oko 10 ti­su­ća za­pos­le­ni­ka u Pa­ri­zu, dok ih je u lon­don­skoj sre­diš­nji­ci smje­šte­no oko 48 ti­su­ća. BBC ras­po­la­že po­da­ci­ma da bi i inves­ti­cij­ska ban­ka Mor­gan Sta­nley mo­gla pre­mjes­ti­ti do 2000 rad­ni­ka iz Lon­do­na u Dublin ili Fran­k­furt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.