Is­prav­ci i objaš­nje­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Rock eki­pa na­zva­na La­uda­to TV bend u sas­ta­vu Du­brav­ko Ši­menc, Želj­ko Ma­vro­vić, Ra­fa­el Dro­pu­lić, Ma­rin Pe­riš, Ma­tej Su­na­ra i Stan­ko Sto­jić sni­mi­la je na­vi­jač­ku pje­smu “Hra­bro, Hrvatska” ko­jom će bo­dri­ti na­šu no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju. Na 39. stra­ni­ci 3. lip­nja objav­lje­na je fo­to­gra­fi­ja ben­da s pot­pi­som u ko­jem su pred­stav­lje­ni pje­va­či, osim Ra­fa­ela Dro­pu­li­ća. ..... U član­ku o neo­če­ki­va­nim pre­okre­ti­ma u Gla­va­še­vu slu­ča­ju na su­du, objav­lje­nom 4. lip­nja na 13. stra­ni­ci pi­še: “Objas­nio je da je su­dac Dun­do­vić su­dje­lo­vao u pri­ziv­nom pos­tup­ku ko­ji je HOK vo­dio pro­tiv Ra­dos­la­va Aram­ba­ši­ća, biv­šeg od­vjet­ni­ka Gor­da­ne Ge­toš-Mag­dić. Aram­ba­šić je HOK kaz­nio jer je osim Ge­toš-Mag­dić, u is­tom pos­tup­ku bra­nio još jed­nu oso­bu.” Ni­je, na­rav­no, od­vjet­nik Aram­ba­šić kaz­nio Hr­vat­sku od­vjet­nič­ku ko­mo­ru, ne­go je Ko­mo­ra kaz­ni­la Aram­ba­ši­ća. ..... Is­pod sli­ke na 11. stra­ni­ci (Ve­čer­nja­ko­va bi­cik­li­ja­da) je izja­va i ime­na maj­ke i si­na – Ša­rol­ta i Da­vid Me­ić. Či­ta­telj mis­li da je Šar­lo­ta, a ne Ša­rol­ta i u pra­vu je. ..... U sklo­pu in­ter­v­jua s Dar­kom Mi­li­no­vi­ćem 5. lip­nja na 17. stra­ni­ci obja­vi­li smo is­je­čak iz raz­go­vo­ra i po­seb­no ga na­gla­si­li. Nas­lov is­ječ­ku je “Pro­tiv sam po­ba­ča- ja”, što ni­je toč­no jer je Mi­li­no­vić iz­ja­vio po­sve su­prot­no: “Ni­sam za za­bra­nu po­ba­ča­ja...” Na sli­ci objav­lje­noj 6. lip­nja na 12. stra­ni­ci je Zol­tán Ál­dott, a u tek­s­tu je ri­ječ o pro­va­li u nje­go­vu ku­ću u Za­gre­bu. Is­pod sli­ke pi­še: “Biv­ši stu­den­ti za­do­volj­ni su pos­lom” što ne­ma ni­kak­ve ve­ze ni sa sli­kom ni s tek­s­tom. Po­gri­je­ši­li smo. ..... Po­hval­no: no­vi­nar­ka je pri­ja­vi­la svo­ju po­gre­šku: U gra­fi­ci uz tekst “Ima­mo vi­še zdrav­s­tve­nih osi­gu­ra­ni­ka od sta­nov­ni­ka”, od 6. lip­nja na 10. stra­ni­ci, po­gre­ška je u nas­lo­vu ”Op­ći­ne i gra­do­vi s vi­še sta­nov­ni­ka ne­go osi­gu­ra­ni­ka po žu­pa­ni­ja­ma” jer je tre­ba­lo pi­sa­ti “Op­ći­ne i gra­do­vi s vi­še osi­gu­ra­ni­ka ne­go sta­nov­ni­ka”. U sa­mom tek­s­tu je sve is­prav­no na­ve­de­no, ali, na­ža­lost, ni­je do­bro u nas­lo­vu gra­fi­ke. ..... Ne­pos­to­je­ća je po­li­tič­ka stran­ka HSDDB ka­ko smo na­pi­sa­li u nad­nas­lo­vu na 6. stra­ni­ci 8. lip­nja. Ri­ječ je, na­rav­no, o HDSSB-u. ..... Zbog ne­paž­nje is­ti smo krat­ki tekst “Pos­lo­dav­ci za­klju­či­li da su po­li­ti­ča­ri iz­gu­bi­li još jed­nu go­di­nu zbog kri­ze i pa­ra­li­ze sus­ta­va” obja­vi­li na dva mjes­ta na is­toj stra­ni­ci – 8. lip­nja na vr­hu 18. stra­ni­ce i 15-ak cen­ti­me­ta­ra ni­že. Is­pri­ča­va­mo se či­ta­te­lji­ma. ..... Či­ta­te­lji­ca nas je upo­zo­ri­la da smo po­greš­no na­pi­sa­li ime por­tu­gal­sko­ga gra­di­ća Cas­ca­isa. “Ve­čer­nja­kov tim oda­brao je mjes­to Cas­ci­as...” na­pi­sa­li smo 11. lip­nja na 9. stra­ni­ci. ..... Opet smo is­tu in­for­ma­ci­ju obja­vi­li na dvi­je raz­li­či­te stra­ni­ce u lis­tu. Na 5. i 10. stra­ni­ci 13. lip­nja obja­vi­li smo vi­jest o otva­ra­nju pri­je­la­za Go­ri­ca – Vi­nja­ni na gra­ni­ci s Bos­nom i Her­ce­go­vi­nom. ..... “Svi oni ko­ji su ob­na­ša­li vlast mo­že ih bi­ti sram, ovo je plod nji­ho­vog ne­či­nje­nja.” Ako je su­go­vor­nik ta­ko i re­kao, tre­ba­li smo 18. lip­nja na 3. stra­ni­ci nje­go­vu iz­ja­vu is­pra­vi­ti i na­pi­sa­ti: “Sve one ko­ji su ob­na­ša­li vlast mo­že bi­ti sram...” ..... Za­ne­ma­ri­li smo pa­de­že 19. lip­nja na 8. stra­ni­ci jer smo uz broj 62 na­pi­sa­li “po­zi­tiv­nih tes­to­va bi­lo je me­đu atle­ti­ča­ri­ma...”, a tre­ba­lo je “62 po­zi­tiv­na tes­ta bi­la su me­đu atle­ti­ča­ri­ma...” ..... Ne­mar­no smo is­pi­sa­li ime i pre­zi­me na­čel­ni­ka op­ći­ne Bri­nje 19. lip­nja na 24. stra­ni­ci. U tek­s­tu li­je­po pi­še da se zo­ve Zlat­ko Fu­mić, a u iz­dvo­je­nom i na­gla­še­nom ci­ta­tu nje­go­vo smo ime pre­tvo­ri­li u Tlat­ko Fu­nič. Is­pri­ča­va­mo se Zlat­ku Fu­mi­ću i svim či­ta­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.