Mi­li­ju­ni na Oto­ku za no­vi re­fe­ren­dum

Po­je­di­ni struč­nja­ci su i pri­je upo­zo­ra­va­li da su re­fe­ren­du­mi lo­ši za de­mo­kra­ci­ju. Sa­da se jav­lja kon­flikt iz­me­đu re­fe­ren­dum­ske od­lu­ke i vo­lje ve­ći­ne u par­la­men­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - To­mis­lav Kras­nec LON­DON

Zvo­ni­mir Des­pot: Bri­tan­ski poučak mo­ra bi­ti i naš - da se po­pu­liz­mom ne smi­je igra­ti. Što bi po­lu­ra­zvi­je­na Hrvatska bi­la bez EU? Jan­ko Be­kić: Od­lu­ka Bri­ta­na­ca mo­gla bi iz­a­zva­ti kr­vo­pro­li­će u Sje­ver­noj Ir­skoj

Pu­ko ig­no­ri­ra­nje re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma te­ško je mo­gu­će jer za­go­vor­ni­ci iz­la­ska do­bi­va­ju još ja­če ar­gu­men­te o ne­po­šti­va­nju vo­lje na­ro­da Vi­še od tri mi­li­ju­na gra­đa­na Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pot­pi­sa­lo je in­ter­net­sku pe­ti­ci­ju ko­jom tra­že no­vi re­fe­ren­dum na­kon što je na onom odr­ža­nom u če­t­vr­tak 52-pos­tot­nom ve­ći­nom od­lu­če­no da Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo iz­a­đe iz člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji. Bri­tan­ski par­la­ment mo­rat će ras­pra­vi­ti zah­tjev te pe­ti­ci­je jer po si­li za­ko­na mo­ra ras­prav­lja­ti o sva­koj pe­ti­ci­ji s vi­še od 100.000 pot­pi­sa, ali po­li­tič­ki li­de­ri i ana­li­ti­ča­ri ne vje­ru­ju da je no­vi re­fe­ren­dum mo­guć ni­ti da bi se re­zul­tat proš­lo­tjed­nog re­fe­ren­du­ma tre­bao ig­no­ri­ra­ti.

Ni­je prav­no obve­zu­ju­ći, ali...

Pe­ti­ci­ja je bi­la po­kre­nu­ta pri­je proš­lo­tjed­nog re­fe­ren­du­ma i zah­ti­je­va­la je da se no­vi re­fe­ren­dum odr­ži ako iz­laz­nost bu­de ma­nja od 75 pos­to i ako po­bje­du od­ne­se ma­nje od 60 pos­to iz­aš­lih bi­ra­ča. U če­t­vr­tak je, uz iz­laz­nost od 72 pos­to, 52 pos­to bi­ra­ča (ili 17,4 mi­li­ju­na lju­di) oda­bra­lo na­pu­šta­nje EU. Re­zul­tat tog re­fe­ren­du­ma ni­je prav­no obve­zu­ju­ći, no oni ko­ji otvo­re­no po­zi­va­ju na ig­no­ri­ra­nje tog re­zul­ta­ta ipak su u ve­li­koj ma­nji­ni. Je­dan od njih je zas­tup­nik iz re­do­va La­bu­ris­tič­ke stran­ke Da­vid Lam­my. – Mo­že­mo za­us­ta­vi­ti ovu lu­dost i okon­ča­ti ovu noć­nu mo­ru ta­ko što će­mo gla­sa­ti u par­la­men­tu. Naš su­ve­re­ni par­la­ment sa­da tre­ba gla­sa­ti o to­me ho­će­mo li za­is­ta iz­a­ći iz EU – po­ru­čio je Lam­my. U re­fe­ren­dum­skoj no­ći Ve­čer­nji list bio je akre­di­ti­ran na ugled­nom sve­uči­li­štu Lon­don Sc­ho­ol of Eco­no­mics, gdje su struč­nja­ci ko­men­ti­ra­li ra­zvoj do­ga­đa­ja. Qu­en­tin Pe­el, biv­ši no­vi­nar Fi­nan­ci­al Ti­me­sa, a da­nas struč­njak za eu­rop­ske od­no­se s ugled­nog ins­ti­tu­ta Chat­ham Ho­use, otvo­re­no je upo­zo­ra­vao da su “re­fe­ren­du­mi lo­ši za de­mo­kra­ci­ju”. – Lo­ši su jer stva­ra­ju po­pu­lis­tič­ku at­mo­sfe­ru i po­jed­nos­tav­lju­ju kom­pli­ci­ra­ne pro­ble­me. Par­la­men­tar­na de­mo­kra­ci­ja je pu­no bo­lji sus­tav, u ko­jem iz­a­bra­ni po­je­din­ci sje­de u par­la­men­tu i smiš­lja­ju rje­še­nja. Ono što sa­da ima­mo je iz­ra­van kon­flikt iz­me­đu re­fe­ren­dum­ske od­lu­ke i vo­lje ve­ći­ne u par­la­men­tu. To će bi­ti te­ško ri­je­ši­ti – ka­že Pe­el.

Vo­da na mlin euro­skep­ti­ci­ma

Pu­ko ig­no­ri­ra­nje re­zul­ta­ta bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma te­ško je mo­gu­će jer euro­skep­ti­ci u toj zem­lji i di­ljem Eu­ro­pe sa­mo do­bi­va­ju još ja­če ar­gu­men­te kad se ig­no­ri­ra vo­lja ne­kog na­ro­da. Euro­skep­ti­ci tvr­de da je EU ne­de­mo­krat­ska jer je us­tav EU bio od­ba­čen na re­fe­ren­du­mi­ma u Fran­cu­skoj i Ni­zo­zem­skoj 2005., pa je sve­jed­no pre­ina­čen u Li­sa­bon­ski ugo­vor, ko­ji je za­tim od­ba­čen na re­fe­ren­du­mu u Ir­skoj 2008.,da bi po­tom bio usvo­jen 2009. na dru­gom re­fe­ren­du­mu u Ir­skoj. No, pro­ce­du­ra raz­dru­ži­va­nja Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva od EU ni­je po­če­la od­mah, već po­či­nje tek kad Lon­don služ­be­no oba­vi­jes­ti Bruxelles o ak­ti­vi­ra­nju član­ka 50. Li­sa­bon­skog ugo­vo­ra, ko­ji go­vo­ri o ro­ku od dvi­je go­di­ne za pre­go­vo­re o raz­dru­ži­va­nju. Dok se ti pre­go­vo­ri ne do­vr­še i dok se ne odre­di to­čan da­tum raz­dva­ja­nja, UK os­ta­je čla­ni­com Uni­je, i svi europ­ski pro­pi­si i da­lje vri­je­de na bri­tan­skom tlu. Ipak, Bri­tan­ci su već os­ta­li bez svo­ga pred­stav­ni­ka me­đu europ­skim po­vje­re­ni­ci­ma. Jo­nat­han Hill, po­vje­re­nik za fi­nan­cij­ske us­lu­ge, dao je os­tav­ku jer osje­ća da ne mo­že ra­di­ti u eu­rop­skom in­te­re­su. Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron naj­a­vio je os­tav­ku ka­ko bi pre­pus­tio mjes­to ne­ko­me tko će po­što­va­ti od­lu­ku re­fe­ren­du­ma i vo­di­ti zem­lju iz EU, ali ta smje­na u Downing Stre­etu ne do­ga­đa se od­mah, već naj­kas­ni­je do lis­to­pa­da. Za­go­vor­ni­ci iz­la­ska iz EU po­put Bo­ri­sa Joh­n­so­na i Mic­ha­ela Go­vea tvr­de da ne­ma raz­lo­ga za žur­bu s ak­ti­vi­ra­njem član­ka 50. S dru­ge stra­ne, mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va šest ze­ma­lja os­ni­va­či­ca Uni­je po­ru­či­li su iz Ber­li­na da Lon­don tre­ba što pri­je po­kre­nu­ti pro­ce­du­ru. An­ge­la Mer­kel pak ne že­li sr­lja­ti. – Ne bih se že­lje­la bo­ri­ti da to bu­de u što kra­ćem ro­ku. Ne­ma po­tre­be da bu­de­mo ne­ugod­ni u pre­go­vo­ri­ma – rek­la je Mer­kel.

Vi­še od tri mi­li­ju­na Bri­ta­na­ca pot­pi­sa­lo je pe­ti­ci­ju za ras­pi­si­va­nje no­vog re­fe­ren­du­ma

Iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je i da­lje je glav­na te­ma svih no­vi­na ali i raz­go­vo­ra me­đu Bri­tan­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.