Ra­ki­tić

Naš san je go­tov, ovo je te­žak uda­rac. Ali di­ći će­mo se iz ovo­ga i vra­ti­ti ja­či

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Kru­nos­lav Jur­čić, ko­lum­nist Ve­čer­njeg lis­ta o is­pa­da­nju Hr­vat­ske s Eura na­kon po­ra­za pro­tiv Por­tu­ga­la

Por­tu­gal nas je oči­to ja­ko do­bro ska­uti­rao, nji­hov iz­bor­nik uba­cio je dva br­za be­ka i Pe­peu do­dao vi­so­kog sto­pe­ra Fon­tea te u ve­zu sta­vio tri igra­ča ko­ji ni­su to­li­ko sklo­ni kre­aci­ji, ko­li­ko des­truk­ci­ji, i oni su nam blo­ki­ra­li igru. Do­sad su nam ofen­ziv­ni pre­ki­di bi­li vr­lo ja­ko oruž­je, us­pje­li smo i Por­tu­ga­lu ne­ko­li­ko pu­ta na taj na­čin za­pri­je­ti­ti ia­ko su, mo­ra se priz­na­ti, Por­tu­gal­ci u sko­ku bi­li od­lič­ni. Vi­dim da su se po­ve­le po­le­mi­ke je li tre­ba­lo pri­je mi­je­nja­ti, uba­ci­ti Pja­cu. Ne vo­lim o to­me pos­li­je utak­mi­ce, bi­ti ge­ne­ral pos­li­je bit­ke, ia­ko se i o to­me mo­že raz­go­va­ra­ti. No, na­ši igra­či ni­su na­vik­nu­li na tak­tič­ke par­ti­je, pu­no su bo­lji kad su opu­šte­ni­ji. Ima raz­lo­ga za i pro­tiv, ali ne bih re­kao da je ne- kak­va po­gre­ška jer ni­smo uš­li u ve­ći ri­zik. Re­kao sam da nam za ve­li­ki re­zul­tat tre­ba jed­na čvr­sta i ne­iz­vjes­na utak­mi­ca, gdje će od­lu­či­va­ti de­ta­lji, a mi pro­ći. Umor i res­pekt pu­no se osje­tio kod Lu­ke Mo­dri­ća. U europ­skim utak­mi­ca­ma imao je uvi­jek pre­ko 90 pos­to toč­nih do­da­va­nja, sad je imao 86 pos­to. Po me­ni nit­ko od na­ših ni­je baš pod­ba­cio, Man­džu­kić, Ra­ki­tić, Bro­zo­vić jed­nos­tav­no ni­su ima­li pros­to­ra za dje­lo­va­nje. Sve utak­mi­ce do­sad, osim dijela sa Špa­njol­skom, odi­gra­li smo ba­ca­ju­ći se na gla­vu, bez res­pek­ta. A sad je taj res­pekt do­veo do to­ga da mom­ča­di uđu u tak­tič­ku bit­ku, a tu je Hrvatska hen­di­ke­pi­ra­na. Pre­ma­lo smo pa­zi­li na tak­ti­ku. An­te Ča­čić na­pao ore­pi­će i os­to­ji­će, iz­bor­ni­ke fo­te­lja­še i me­dij­sku sce­nu

Lu­ka Mo­drić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.