Stres-test

20 pi­ta­nja iz ko­jih svat­ko mo­že saz­na­ti ko­li­ko je fi­nan­cij­ski zdrav

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na sta­no­va­nje se ne bi smje­lo tro­ši­ti vi­še od 33 pos­to pri­ma­nja, no Hr­va­ti tro­še i vi­še od 40 pos­to Ban­ke u sko­roj bu­duć­nos­ti oče­ku­je stress test, a u tom kon­tek­s­tu svjet­ski ana­li­ti­ča­ri iz­ra­di­li su i stress-test za gra­đa­ne ko­jim kroz dva­de­set jed­nos­tav­nih pi­ta­nja mo­že­te osvi­jes­ti­ti u ko­jem se fi­nan­cij­skom po­lo­ža­ju za­is­ta na­la­zi­te. Na sta­no­va­nje se, ka­žu struč­nja­ci, ne bi smje­lo tro­ši­ti vi­še od 33 pos­to pri­ma­nja ci­je­log ku­ćans­tva, no zbog vi­so­kih ci­je­na ne­kret­ni­na i sku­pih stam­be­nih kre­di­ta u Hr­vat­skoj ve­li­ki dio gra­đa­na na re­ži­je i stan tro­ši i vi­še od 40 pos­to pri­ma­nja. Je­dan od zna­ko­va fi­nan­cij­skog zdrav­lja je i cr­ni fond ko­ji mo­že po­kri­ti tri mje­se­ca ugod­nog ži­vo­ta, a ta­kav fond ri­jet­kost je me­đu hr­vat­skim gra­đa­ni­ma. Po­da­ci o pro­sječ­nim pri­ma­nji­ma i kre­dit­noj iz­lo­že­nos­ti su­ge­ri­ra­ju da naj­ve­ća sku­pi­na gra­đa­na u Hr­vat­skoj ho­da po tan­koj ži­ci iz­me­đu fi­nan­cij­ske kri­ze i sta­bil­nos­ti te pro­na­la­zi na­či­ne da odr­ža­va svoj ži­vot­ni stil.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.