300 IZ­VJEŠ­ĆA DR­ŽAV­NOM VR­HU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SOA je ti­je­kom 2015. dr­žav­nom vr­hu (Pred­sjed­ni­ci RH i Vla­di RH) upu­ti­la po oko 300 raz­nih ana­li­tič­kih ura­da­ka. Uz dr­žav­ni vrh, SOA o svo­jim saz­na­nji­ma iz­vješ­ću­je i dru­ga ti­je­la Sa­bo­ra i MUP-a. Ukup­no je ko­ris­ni­ci­ma upu­ti­la oko 10.500 si­gur­nos­no-oba­vje­štaj­nih in­for­ma­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.