JAV­NOST SOA-e BIT­NA ZEM­LJI OPTEREĆENOJ TAJNIM SLUŽBAMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Jav­no iz­vješ­će taj­ne služ­be zvu­či pri­lič­no ok­si­mo­ron­ski kao dr­ve­no že­lje­zo, ali pri­bli­ža­va­nje ra­da SOA-e gra­đa­ni­ma oso­bi­to je važ­no u zem­lji u ko­joj je rad si­gur­nos­nih služ­bi još uvi­jek, svje­do­či­li smo to­mu i pro­tek­lih mje­se­ci, je­dan od naj­o­sjet­lji­vi­jih seg­me­na­ta vlas­ti, još uvi­jek iz­vrg­nut po­li­ti­za­ci­ji i te­ori­ja­ma za­vje­re što zbog da­le­ke, a što zbog bli­že proš­los­ti. Hr­va­ti su još uvi­jek tan­ko­ćut­ni na spo­men taj­ne služ­be, pri če­mu su oso­bi­to ge­ne­ra­ci­je sred­nje i sta­ri­je do­bi psi­ho­lo­ški op­te­re­će­ne aso­ci­ja­ci­ja­ma na ne­ka­daš­nju ulo­gu ko­mu­nis­tič­ke zlo­glas­ne taj­ne služ­be, Ud­be, ins­ti­tu­ci­je ko­ja je bi­la oli­če­nje pod­los­ti i ko­ja je pro­vo­di­la re­pre­si­ju nad gra­đa­ni­ma kr­še­ći nji­ho­va pra­va na naj­gro­zo­mor­ni­je na­či­ne. Hr­vat­ske služ­be si­gur­nos­ti u po­če­ci­ma nji­ho­va stva­ra­nja ni­su bi­le sa­mo si­gur­nos­ne ins­ti­tu­ci­je već su dje­lo­mič­no u am­bi­va­lent­nim okol­nos­ti­ma zlo upo­treb­lja­va­ne kao po­lu­ge vlas­ti u po­li­tič­kim obra­ču­ni­ma sve dok s vre­me­nom pod te­re­tom afe­ra i kroz de­mo­krat­sko saz­ri­je­va­nje, i usva­ja­nje europ­skih stan­dar­da, ni­je doš­lo do pro­fe­si­ona­li­za­ci­je si­gur­nos­nih služ­bi. Ti su pro­ce­si os­ta­vi­li tra­ga na sve­ko­li­ku jav­nost, ko­ju je s jed­ne stra­ne la­ko uz­ne­mi­ri­ti i, kao i na mno­gim dru­gim te­ma­ma, gal­va­ni­zi­ra­ti. Po­li­ti­ča­ri, i na vlas­ti, i u opor­bi, to ko­ris­te ra­di ma­ni­pu­li­ra­nja jav­noš­ću, di­fa­mi­ra­nja po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka, po­ku­ša­ja ka­drov­skog “ov­la­da­va­nja” služ­bom... Da­ka­ko, “taj­na služ­ba” ni­kad se ne mo­že jav­no bra­ni­ti i kad je žr­tva (ne)iz­rav­nih obje­da. I ta­ko se sro­za­va auto­ri­tet iz­nim­no važ­ne ins­ti­tu­ci­je sve i da ni­smo u do­bu te­ro­riz­ma. Kad je objav­lje­no pr­vo iz­vješ­će SOA-e, Vlat­ko Cvr­ti­la, struč­njak za na­ci­onal­nu si­gur­nost, re­kao je: “Ovo je ve­li­ka stvar”, na­da­ju­ći se ka­ko će slje­de­ća iz­vješ­ća bi­ti de­talj­ni­ja. Ni­su, ima dos­ta čak i sa­dr­žaj­nih po­nav­lja­nja, ali, re­ci­mo, ni­je po­nov­ljen va­žan po­da­tak da je tri če­t­vr­ti­ne za­pos­le­nih u SOA-i vi­so­ko­obra­zo­va­nih, što je važ­no i za pro­fe­si­ona­lan i po­li­tič­ki neo­vi­san rad, če­ga je oči­to svjes­tan i Da­ni­el Mar­kić is­ti­ču­ći ka­ko us­pjeh SOA-e ovi­si o za­pos­le­ni­ci­ma. Ko­li­ko god im po­li­ti­ča­ri ote­ža­va­li.

Va­žan je po­da­tak da je tri če­t­vr­ti­ne za­pos­le­nih u SOA-i s vi­so­kom struč­nom spre­mom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.