Plen­ko­vić već za­uzeo gard no­vog še­fa HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

'JOŠ RAZ­MIŠ­LJA'

Iva­na Ma­le­tić HDZ-ova zas­tup­ni­ca u Eu­rop­skom par­la­men­tu svo­ju ko­nač­nu od­lu­ku, ho­će li se ili ipak ne­će kan­di­di­ra­ti za še­fa stran­ke, ot­krit će u dru­goj po­lo­vi­ci idu­ćeg tjed­na

'SKUP­LJA POT­PI­SE'

Dar­ko Mi­li­no­vić Još se ni­je od­lu­čio ho­će li se po­nov­no kan­di­di­ra­ti za pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Za­sad obav­lja raz­go­vo­re i skup­lja pot­pi­se, a osi­gu­rao je i po­dr­šku u IX. je­di­ni­ci, no to mu ni­je do­volj­no

An­drej Plen­ko­vić Ne­ki u HDZ-u dr­že da je osi­gu­rao i po­dr­šku M. Br­ki­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.