Ni­sam znao za sjed­ni­cu, to je an­ti­hr­vat­ski čin Mos­ta HDZ-

Pe­tri­na: Pred­sjed­ni­ca na pri­jam ni­je po­zva­la sa­bor­ske zas­tup­ni­ke, ne­go ‘li­ko­ve’ ko­ji su joj fi­nan­ci­ra­li kam­pa­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Sti­pe Pe­tri­na, ne­za­vis­ni zas­tup­nik u ne­dav­no ras­pu­šte­nom 8. sa­zi­vu Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra, pri­op- ćio je ka­ko je ra­zo­ča­ran što ni­je bio na sve­ča­noj sjed­ni­ci Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra u po­vo­du Da­na dr­žav­nos­ti jer ni­je bio oba­vi­je­šten o ter­mi­nu nje­zi­na odr­ža­va­nja, a kriv­cem za to sma­tra sa­bor­sko vod­stvo. “Svi ko­ji ste da­nas pra­ti­li sve- ča­nu sjed­ni­cu Sa­bo­ra u po­vo­du ju­bi­le­ja, 25 go­di­na dr­žav­nos­ti RH, mo­gli ste pri­mi­je­ti­ti ka­ko je sa­bor­ni­ca bi­la po­lu­praz­na te da je u njoj bi­lo sa­mo dva­de­se­tak zas­tup­ni­ka. Ja­ko sra­mot­no i jad­no s ob­zi­rom na dan ko­ji bi­smo tre­ba­li s po­no- som sla­vi­ti”, us­t­vr­dio je Pe­tri­na. Do­dao je ka­ko je ra­zo­ča­ran i ne­sre­tan jer je žar­ko že­lio bi­ti na sjed­ni­ci te jer sma­tra da je sve vri­je­me čas­no is­pu­nja­vao svo­je sa­bor­ske obve­ze i ob­na­šao ono što je u svo­me pro­gra­mu obja­vio. – Da je ova­kav pod­muk­li i an­ti­hr­vat­ski čin u re­ži­ji Mos­ta i HDZ-a, jas­no je iz to­ga što pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske na pri­ma­nje po­vo­dom Da­na dr­žav­nos­ti ni­je po­zva­la sa­bor­ske zas­tup­ni­ke, ne­go ‘li­ko­ve’ ko­ji su joj fi­nan­ci­ra­li pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju – tvr­di Pe­tri­na. Na­vo­di da je “po­seb­no sra­mot­na izja­va Bo­že Pe­tro­va, ko­ji kao i uvi­jek za­va­ra­va jav­nost i eto to­bo­že je zgro­žen či­nje­ni­com da je sa­bor­ni­ca bi­la po­lu­praz­na”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.