S PLEN­KO­VI­ĆEM ĆE I MI­LA­NO­VIĆ MI­JE­NJA­TI RE­TO­RI­KU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljićŠe­go

Prem­da je smi­ješ­no ka­ko HDZ sa­da pa­da pod no­ge An­dre­ju Plen­ko­vi­ću, da bi nje­gov iz­bor za no­vog še­fa stran­ke na iz­bo­ri­ma u ruj­nu mo­gao da­ti re­zul­ta­te, go­vo­ri i pa­ni­ka u SDP-u. Zo­ran Mi­la­no­vić ka­že da poz­na­je Plen­ko­vi­ća i da ne zna što on ra­di u HDZ-u. Jas­no je da će SDP, bu­de li za še­fa HDZ-a iz­a­bran Plen­ko­vić, bi­ti u pro­ble­mi­ma jer će mo­ra­ti mi­je­nja­ti svo­ju re­to­ri­ku u od­no­su na HDZ. Ne­će vi­še mo­ći pla­ši­ti bi­ra­če ra­di­kal­nim, na­ci­ona­lis­tič­kim HDZ-om. Kao što Mi­la­no­vić ka­že da bi Plen­ko­vić, za­pra­vo, tre­bao bi­ti u SDP-u, jed­na­kom lo­gi­kom na­kon zas­ta­va na sku­po­vi­ma SDP-a, mo­gli bi­smo re­ći da bi se i Mi­la­no­vić la­ko uk­lo­pio u HDZ. Bu­de li Plen­ko­vić no­vi šef HDZ-a, SDP će bi­ti u pro­ble­mu jer bi ta­kav HDZ mo­gao za­gra­bi­ti u cen­tar. Ali bi pri­tom u pro­ble­mu mo­gao bi­ti i HDZ jer bi to­li­ko mo­gao iz­gu­bi­ti na des­ni­ci. Plen­ko­vi­će­va je re­to­ri­ka za pro­sječ­nog, ne odveć ško­lo­va­nog HDZ-ova bi­ra­ča ne­ra­zum­lji­va i te­ška. HDZ-ov­ci ga ne do­živ­lja­va­ju kao is­kon­skog HDZ-ov­ca, ali pa­da­ju i pod utje­caj jav­nos­ti pa svog kan­di­da­ta obli­ku­ju i pre­ma že­lja­ma me­di­ja. Čes­te su us­po­red­be da je Plen­ko­vić za­pra­vo ma­li Sa­na­der – od gar­da, zna­nja stra­nih je­zi­ka, obra­zo­va­nja... A i Sa­na­de­ra su me­di­ji obo­ža­va­li. Ali on je ka­riz­mom oča­rao ma­se. Plen­ko­vić, ba­rem za­sad, dje­lu­je bi­ro­krat­ski uštog­ljen. No mo­žda iz­ne­na­di...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.