Škot­ska na­pu­šta Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju

Škot­ska i Sje­ver­na Ir­ska svo­jim pu­tem, Aus­tra­li­ja iz­la­zi iz Com­monwe­al­t­ha?

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ber­nard Ka­ra­kaš

Jed­ni se uz­da­ju da bi kra­lji­ca mo­gla po­ni­šti­ti re­fe­ren­dum, dru­gi pak ra­ču­na­ju na to da će bri­tan­ski par­la­ment od­bi­ti ra­ti­fi­ka­ci­ju re­fe­ren­du­ma Ne­ko­li­ko da­na na­kon što su pr­kos­no i po­nos­no iz­gla­sa­li iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je, ve­ći­ni Bri­ta­na­ca Brexit se sa­da vi­še ne či­ni ta­ko do­brom ide­jom kao pri­je. Jer na­kon slav­lje­nič­ke no­ći, nas­tu­pio je ma­mur­luk ka­da, oči­to ne baš naj­bo­lje oba­vi­je­šte­ni bri­tan­ski bi­ra­či, ko­ji su gla­sa­li emo­ci­ja­ma, a ne ra­zu­mom, po­či­nju uvi­đa­ti što su u za­pra­vo uči­ni­li. Fun­ta se str­mo­gla­vi­la, di­oni­ce bri­tan­skih kom­pa­ni­ja na bur­za­ma iz­gu­bi­le su do­bar dio vri­jed­nos­ti, ti­su­će pos­lo­va sa­da već po­či­nju s re­lo­ka­ci­jom iz Lon­do­na u ne­ki od ve­li­kih gra­do­va kon­ti­nen­tal­ne Eu­rop­ske uni­je. Zbog sla­bi­je fun­te po­skup­lju­ju ino­zem­na lje­to­va­nja i sva uvoz­na ro­ba ko­ja do­la­zi na Otok, po­či­nje re­ce­si­ja, pre­su­šu­ju pot­po­re ko­je su do sa­da sti­za­le iz Bruxel­le­sa.

Ne­ma vi­še su­bven­ci­ja

Cor­nwall, jed­na od naj­si­ro­maš­ni­jih en­gle­skih po­kra­ji­na ko­ja je ma­hom gla­sa­la za iz­la­zak iz EU, oče­ki­vao je da će im Eu­ro­pa i da­lje nas­ta­vi­ti fi­nan­ci­ra­ti pro­jek­te i su­bven­ci­oni­ra­ti po­ljo­pri­vre­du. Kad su shva­ti­li da o to­me ne tre­ba­ju ni raz­miš­lja­ti, po­zva­li su Lon­don upo­moć tra­že­ći da im se taj no­vac na­dok­na­di iz sred­sta­va ko­je je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja upla­ći­va­la Eu­rop­skoj uni­ji. No sla­be su sre­će jer taj no­vac ni­po­što ni­je u iz­no­su od 350 mi­li­ju­na fun­ti tjed­no, ka­ko su pri­je re­fe­ren­du­ma naj­av­lji­va­li za­go­vor­ni­ci Brexi­ta, već je znat-

No­vac ko­ji će Bri­ta­ni­ji os­ta­ti znat­no je ma­nji ne­go što je jav­nost mis­li­la pri­je iz­bo­ra

no, čak oko 2,5 pu­ta, ma­nji. I ne sa­mo da ga ne­će bi­ti do­volj­no za Cor­nwall već ga ne­će bi­ti ni za pot­po­ru zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu, ka­ko su naj­av­lji­va­li po­li­ti­ča­ri na­go­va­ra­ju­ći gla­sa­če da gla­sa­ju za iz­la­zak iz Eu­rop­ske uni­je. – Do­bro, ma­lo smo pre­tje­ra­li, i ne vje­ru­jem da će bi­ti to­li­ko nov­ca za zdrav­s­tvo, da­pa­če, si­gu­ran sam da ga ne­će bi­ti – us­t­vr­dio je za­pa­nje­noj vo­di­te­lji­ci ti­je­kom te­le­vi­zij­skog in­ter­v­jua Ni­gel Fa­ran­ge, vo­de­ći bri­tan­ski euro­skep­tik. Ipak, glav­ni pro­blem za Bri­ta­ni­ju tek do­la­zi. Na­ime, ni­je pro­blem sa­mo u sma­nje­nju ži­vot­nog stan­dar­da, po­ve­ća­nju ka­ma­ta ili u na­do­la­ze­ćoj re­ce­si­ji. Zbog Brexi­ta bi se mo­gla ras­pas­ti i sa­ma Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Na­ime, ukup­no gle­da­ju­ći, za Brexit je gla­sa­lo 52 pos­to sta­nov­niš­tva Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, no ma­hom su do bi­li En­gle­zi i sta­nov­ni­ci Wa­le­sa. S dru­ge stra­ne, Ško­ti i Sje­ver­ni Ir­ci ve­li­kom su ve­ći­nom gla­sa­li za ostanak unu­tar Eu­rop­ske uni­je. I ne­ma­ju na­mje­ru mi­je­nja­ti miš­lje­nje. Pr­va mi­nis­tri­ca Škot­ske Ni­co­la Stur­ge­on naj­a­vi­la je ka­ko Škot­ska is­to­ga tre­nut­ka po­či­nje s me­ha­niz­mom pri­pre­me za no­vi re­fe­ren­dum ko­jim bi se Škot­ska od­ci­je­pi­la od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. An­ke­te go­vo­re ka­ko je u ovom tre­nut­ku ne­što vi­še od 60 pos­to sta­nov­ni­ka Škot­ske sprem­no gla­sa­ti za sa­mos­tal­nost, znat­no vi­še ne­go što ih je za tu op­ci­ju gla­sa­lo 2013. go­di­ne. Sli­čan po­tez, po sve­mu su­de­ći, pri­pre­ma i Sje­ver­na Ir­ska, a iz­gled­no je da će i dio uni­onis­ta, od­nos­no pro­tes­ta­na­ta ina­če lo­jal­nih Lon­do­nu, gla­sa­ti za od­cjep­lje­nje od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ka­da se tro­me do­da­ju i gla­so­vi re­pu­bli­ka­na­ca ko­ji­ma je sva­ko po­di­za­nje gra­ni­ce pre­ma Re­pu­bli­ci Ir­skoj, a ko­je je ne­iz­bjež­no iz­la­skom Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je, go­to­vo je iz­vjes­no ka­ko bi Sje­ver­na Ir­ska mo­gla uskoro os­tva­ri­ti sa­mos­tal­nost.

I Johnson pov­la­či ruč­nu

Us­to, u opas­nos­ti je i Com­monwe­al­th jer je Aus­tra­li­ja još pri­je ne­kog vre­me­na za­tra­ži­la da kra­lji­ca Eli­za­be­ta bu­de po­s­ljed­nji aus­tral­ski vla­dar. Ka­na­da ne že­li kra­lji­cu či­ja te­melj­na zem­lja iz­la­zi iz Eu­rop­ske uni­je. A ako iz Com­monwe­al­t­ha iz­a­đu Ka­na­da i Aus­tra­li­ja, ova za­jed­ni­ca iz­gu­bit će sva­ki smi­sao. Ne za­ču­đu­je sto­ga što su i po­kre­ta­či Brexi­ta po­put Bo­ri­sa Joh­n­so­na već “po­vuk­li ruč­nu” i idu s tvrd­nja­ma ka­ko je Brexit iz­gla­san, no da čla­nak 50., ko­ji go­vo­ri o iz­la­sku zem­lje iz EU, ne tre­ba ak­ti­vi­ra­ti. Dru­gi se uz­da­ju da bi kra­lji­ca mo­gla po­ni­šti­ti re­fe­ren­dum, tre­ći pak ra­ču­na­ju na to da će par­la­ment od­bi­ti ra­ti­fi­ka­ci­ju. Ma­le su šan­se jer europ­ski part­ne­ri sa­da po­žu­ru­ju Bri­ta­ni­ju da što pri­je poč­ne s pro­ce­som iz­la­ska ka­ko bi što pri­je okon­ča­li ovu muč­nu pri­ču. Čel­ni­ci ze­ma­lja EU sa­da idu to­li­ko da­le­ko da oče­ku­ju da Ca­me­ron već da­nas po­kre­ne čla­nak 50. Dr­že da ne­će bi­ti po­tre­ban ni pi­sme­ni zah­tjev, već sa­mo izja­va da je Bri­ta­ni­ja gla­sa­la za iz­la­zak.

Škot­ska pre­mi­jer­ka N. Stur­ge­on

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.