Hrvatska de­por­ti­ra­la de­se­tak sum­nji­vih mi­gra­na­ta, ne­ke je vra­ti­la s gra­ni­ce

Ve­ći si­gur­nos­ni in­ci­den­ti spri­je­če­ni su i za­hva­lju­ju­ći po­pi­su dži­ha­dis­ta ko­ji je Hrvatska pre­ko po­sred­ni­ka do­bi­la od Ba­sha­ra Al-Assa­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab ZAGREB

Ka­ko je obja­vi­la SOA u svom go­diš­njem iz­vješ­ću, „ra­zi­na te­ro­ris­tič­ke pri­jet­nje s is­la­mis­tič­kih po­la­zi­šta iz sa­me Hr­vat­ske je ni­ska, ia­ko se ra­zi­na te­ro­ris­tič­ke pri­jet­nje po­ve­ća­la za ci­je­lu Eu­ro­pu i una­toč pos­to­ja­nju ra­di­kal­nih is­la­mis­tič­kih en­k­la­va u su­sjed­nim dr­ža­va­ma”. SOA na­vo­di i da se „ od ruj­na 2015. RH naš­la na ru­ti mi­gra­cij­skog va­la ko­ji je pro­šao bez ve­ćih si­gur­nos­nih in­ci­de­na­ta te je do kra­ja go­di­ne kroz RH proš­lo vi­še od 600.000 iz­bje­gli­ca i mi­gra­na­ta”. Evi­dent­no je da su ve­ći si­gur­nos­ni in­ci­den­ti spri­je­če­ni za­hva­lju­ju­ći po­pi­su bro­je­va laž­nih pu­tov­ni­ca, ko­jih je pre­ma pro­cje­na­ma bi­lo vi­še od 25.000, ko­je su, na­kon ISIL-ova za­uzi­ma­nja gra­do­va Ra­ke i Der Al Zo­ra u Si­ri­ji, Mo­su­la u Ira­ku i još ne­kih gra­do­va, za­vr­ši­le u ru­ka­ma te­ro­ris­ta, kao i po­pi­su dži­ha­dis­ta ko­ji je, za raz­li­ku od svih europ­skih ze­ma­lja ko­je su ga od­bi­le, Hrvatska pre­ko po­sred­ni­ka do­bi­la od si­rij­skog pred­sjed­ni­ka Ba­sha­ra Al-Assa­da. Na­ime, ka­ko doz­na­je­mo iz si­gur­nos­nih iz­vo­ra, za­hva­lju­ju­ći tom po­pi­su Hrvatska je ove go­di­ne pre­ko zrač­ne lu­ke de­por­ti­ra­la de­se­tak mi­gra­na­ta ko­ji su bi­li sum­nji­vi i ko­ji su već bi­li uš­li u Hr­vat­sku te tra­ži­li po­li­tič­ki azil, a ne­ke vra­ti­la i s gra­ni­ce. Po­t­vr­đe­no je to i u iz­vješ­ću SOA-e u ko­jem se na­vo­di „da je mi­gra­cij­ski val pos­lu­žio i te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma za pre­ba­ci­va­nje nji­ho­vih pri­pad­ni­ka u Eu­ro­pu“. Da su ostale čla­ni­ce EU pos­tu­pi­le kao Hrvatska i od Assa­da uze­le po­pis dži­ha­dis­ta, mo­žda bi se spri­je­či­li te­ro­ris­tič­ki na­pa­di u Pa­ri­zu i Bruxel­le­su. Na­ime, biv­ši rav­na­telj Op­će upra­ve za unu­tar­nju si­gur­nost Fran­cu­ske Ber­nard Squ­ar­ci­ni ka­zao je ka­ko je “pri­je dvi­je go­di­ne Fran­cu­ska mo­gla do­bi­ti po­pis svih Fran­cu­za, njih oko 800, ko­ji su se bo­ri­li u re­do­vi­ma te­ro­ris­tič­kih sku­pi­na u Si­ri­ji” ko­ji im je po­nu­dio Assad. Me­đu­tim, re­kao je Squ­ar­ci­ni, ta­daš­nji šef Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va i ak­tu­al­ni pre­mi­jer Ma­nu­el Val­ls od­bio je pri­mi­ti po­pis jer “ne že­li di­je­li­ti in­for­ma­ci­je sa si­rij­skim dik­ta­to­rom”. Ber­nard Squ­ar­ci­ni ot­krio je da je, za­hva­lju­ju­ći su­rad­nji oba­vje­štaj­nih služ­bi Da­ma­ska i Pa­ri­za, 2008. spri­je­čen te­ro­ris­tič­ki na­pad Al- Qa’ide u pod­zem­noj že­ljez­ni­ci u Pa­ri­zu.

Sve čla­ni­ce EU, osim Hr­vat­ske, od­bi­le su Assa­dov po­pis dži­ha­dis­ta jer ni­su že­lje­le “di­je­li­ti in­for­ma­ci­je sa si­rij­skim dik­ta­to­rom”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.