Odva­ja­te li ot­pad u svo­me ku­ćans­tvu?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

LI­DI­JA ŠAF taj­ni­ca

Odva­jam ot­pad. Imam vrt pa on­da i os­tat­ke po­vr­ća ba­cam na po­seb­no mjes­to i od to­ga se pra­vi kom­post.

RANKO MILUTINOVIĆ umi­rov­lje­nik

Na­ža­lost, trud je uza­lu­dan. Kul­tu­ra sta­no­va­nja u mom na­se­lju ni­ska je pa se u kon­tej­ne­ri­ma na­đe sva­šta.

LEONARDA ŠEBALJ uče­ni­ca

Odva­ja­mo ot­pad jer ga se ta­ko is­ko­ris­ti. Skup­lja­mo i če­po­ve za udru­gu obo­lje­lih od le­uke­mi­je.

MI­LAN VITAS obrt­nik

Odva­jam pa­pir i bo­ce, za dru­go ne­mam mo­guć­nos­ti. Jed­na se bo­ca raz­gra­đu­je sto­ti­na­ma go­di­na. (vb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.