HDZ ni­je bri­ga za za­poš­lja­va­nje mla­dih i nji­hov ostanak u zem­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

SDP je upo­zo­ra­vao da 280 mi­li­ju­na ku­na ne­će bi­ti do­volj­no za fi­nan­ci­ra­nje svih mje­ra. La­ni je za te mje­re bi­lo osi­gu­ra­no 560 mi­li­ju­na ku­na Član Pred­sjed­niš­tva SDP-a Mi­ran­do Mr­sić oci­je­nio je ju­čer ka­ko je HDZ uki­da­njem mje­ra ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja i mje­ra struč­nog usa­vr­ša­va­nja po­ru­čio ka­ko ga ni­je bri­ga za za­poš­lja­va­nje mla­dih lju­di i nji­hov ostanak u Hr­vat­skoj. – Na­kon šest mje­se­ci lu­ta­nja, na­pa­da na ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu i jav­no zdrav­s­tvo svje­do­ci smo i na­pa­da na ono što bi tre­bao bi­ti pri­ori­tet, a to je za­poš­lja­va­nje mla­dih i spre­ča­va­nje da od­la­ze i tra­že po­sao u ino­zem­s­tvu te omo­gu­ća­va­nje da se za­pos­le u Hr­vat­skoj – ka­zao je Mr­sić. SDP je, re­kao je, upo­zo­ra­vao u vri­je­me do­no­še­nja pro­ra­ču­na da 280 mi­li­ju­na ku­na ne­će bi­ti do­volj­no za fi­nan­ci­ra­nje svih mje­ra. La­ni je za te mje­re bi­lo osi­gu­ra­no 560 mi­li­ju­na ku­na u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu plus do­dat­nih 400 mi­li­ju­na ku­na za is­pla­tu put­nih tro­ško­va.

Na­kon na­pa­da na jav­no zdrav­s­tvo svje­do­ci smo i na­pa­da na ono što bi tre­bao bi­ti pri­ori­tet, re­kao je Mr­sić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.