Biv­ši mos­tov­ci i ma­li part­ne­ri HDZ-a te­ško će opet sjes­ti u sa­bor­ske klu­pe

Ana­li­zi­ra­mo ko­jim sa­bor­skim zas­tup­ni­ci­ma i za­što bi biv­ši sa­ziv Sa­bo­ra mo­gao bi­ti i po­s­ljed­nji na­kon pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na je­sen

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pos­ta­ne li An­drej Plen­ko­vić no­vi šef HDZ-a pi­ta­nje je ho­će li bi­ti da­re­ž­ljiv kao To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i u Sa­bor uves­ti pra­va­še, Hrast, HDS, BUZ... Tea Ro­mić; Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja Po­di­ći ru­ku za ras­pu­šta­nje par­la­men­ta za ne­ke je sa­bor­ske zas­tup­ni­ke bi­la iz­nim­no te­ška od­lu­ka. Ni­šta čud­no s ob­zi­rom na to da će dio njih na­kon je­sen­skih iz­bo­ra sa­bor­ske klu­pe te­ško opet vi­dje­ti. Upra­vo ta­kav sce­na­rij naj­vi­še mu­či zas­tup­ni­ke ko­ji su u Sa­bor uš­li pre­ko Mos­ta. Po­se­bi­ce se to od­no­si na Iva­na Lo­vri­no­vi­ća, Ivi­cu Mi­ši­ća i Ju­ru Mar­ti­no­vi­ća, ko­ji su se do zad­nje mi­nu­te, svjes­ni svog po­lo­ža­ja, na­da­li da će pres­la­ga­nje i stva­ra­nje no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne us­pje­ti. Ia­ko im je u pla­nu po­nov­no se upus­ti­ti u iz­bor­nu utr­ku, te­ško da će taj tro­jac, bez ne­ke ja­če plat­for­me iza se­be, po­nov­no do­ći do man­da­ta.

Biv­ši mos­tov­ci upit­ni

U slič­noj je si­tu­aci­ji i Gor­da­na Ru­sak, još jed­na biv­ša mos­tov­ka, ko­ja je iz te stran­ke iz­iš­la za­jed­no s Dra­gom Pr­go­me­tom i Ire­nom Pe­tri­jev­ča­nin-Vuk­sa­no­vić, da bi nak­nad­no na­pus­ti­la i Hrid ko­ji su os­no­va­li i kao ne­za­vis­na zas­tup­ni­ca pri­klju­či­la se sa­bor­skom klu­bu HSLS-a. No­vi iz­bo­ri bit će iz­a­zov i za Hrid, po­se­bi­ce za zas­tup­ni­cu Ire­nu Pe­tri­jev­ča­nin-Vuk­sa­no­vić. – Ide­mo na iz­bo­re, idu­ći će­mo tje­dan ras­prav­lja­ti o de­ta­lji­ma. Uvje­ren sam u us­pjeh – ka­že Dra­go Pr­go­met, ko­ji je na pro­tek­lim iz­bo­ri­ma do­bio oko 23 ti­su­će pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va. Pr­go­met za­sad ne ot­kri­va ho­će li na iz­bo­re s ne­kim u ko­ali­ci­ji. I Sti­pe Pe­tri­na ka­že da ide opet na iz­bo­re, a ne bi, do­da­je, imao ni­šta pro­tiv da ide za­jed­no s Hri­di. – U ne­kim sam pre­go­vo­ri­ma. Ako sve pro­pad­ne, na iz­bo­re idem s Ne­za­vis­nom lis­tom – ka­že Pe­tri­na, ko­ji je ta­ko­đer uvje­ren da će svoj man­dat “vra­ti­ti”. Bu­du­ći da je na iz­bo­ri­ma osvo­jio man­dat kao SDSS-ovac, a on­da se već pri­je kons­ti­tu­ira­nja Sa­bo­ra “pres­lo­žio” u re­do­ve HDZ-a, Mir­ko Ra­ško­vić ne­će osvo­ji­ti no­vi man­dat. Je­sen­ski bi iz­bo­ri mo­gli bi­ti ne­iz­vjes­ni i za dio zas­tup­ni­ka Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je. Po­se­bi­ce iz­a­be­re li HDZ za no­vog pred­sjed­ni­ka An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Pi­ta­nje je ho­će li i on bi­ti da­re­ž­ljiv kao To­mis­lav Ka­ra­mar­ko i u Sa­bor “uves­ti” pra- va­še Iva­na Te­pe­ša, Pe­ru Čo­ri­ća i Iva­na Ki­ri­na, ali i pred­sjed­ni­ke HRAST-a i HDS-a, La­dis­la­va Il­či­ća i Go­ra­na Do­di­ga.

Ma­nje stran­ke u no­voj bor­bi

I pred­sjed­nik BUZ-a Mi­li­voj Špi­ka te­ško da će mir­no spa­va­ti do je­se­ni. O “no­vom” HDZ-u i ne­kom bu­du­ćem ko­ali­cij­skom spo­ra­zu­mu mo­gla bi ovi­si­ti i par­la­men­tar­na bu­duć­nost HSLS-a, ko­ji se na­kon du­lje stan­ke u ovom sa­zi­vu vra­tio u Sa­bor sa čak dva man­da­ta. Za man­dat će se po­nov­no mo­ra­ti uz­no­ji­ti i Mi­lan Ban­dić a po­go­to­vo San­dra Per­ko­vić, ali i Ra­di­mir Ča­čić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.