Pla­ćat će­mo pe­na­le, a ne do­bi­ti 400 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Grad­nja cen­tra za zbri­nja­va­nje ot­pa­da u Le­će­vi­ci stra­te­ški je pro­jekt ne sa­mo za Split­sko-dal­ma­tin­sku žu­pa­ni­ju već i za Hr­vat­sku. Mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša Sla­ven Do­bro­vić op­s­tru­ira naš pro­jekt, a nje­go­ve kon­cep­ci­je odu­da­ra­ju od dr­žav­nih – tvr­di split­sko-dal­ma­tin­ski žu­pan Zlat­ko Že­vr­nja. Ka­že da Žu­pa­ni­ja za Le­će­vi­cu iz EU mo­že ne­po­vrat­no po­vu­ći 400 mi­li­ju­na ku­na, a Grad Split za sa­na­ci­ju Ka­re­pov­ca 200 mi­li­ju­na. Tvr­di da pos­to­ji opas­nost da će­mo pla­ća­ti pe­na­le, od­nos­no da ne­će­mo sa­gra­di­ti cen­tre do kon­ca 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.