Most traži nas­ta­vak za­sje­da­nja Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Most je ju­čer od pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra za­tra­žio da sa­zo­ve nas­ta­vak za­sje­da­nja Sa­bo­ra do 15. sr­p­nja, kad stu­pa na sna­gu od­lu­ka o ras­pu­šta­nju. Most na­vo­di da, osim iz­mje­na Za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju po­li­tič­kih ak­tiv­nos­ti i iz­bor­ne pro­midž­be, ko­jim se sma­nju­je no­vac za po­li­tič­ke stran­ke, ima još pe­de­se­tak to­ča­ka ko­je bi zas­tup­ni­ci tre­ba­li ras­pra­vi­ti: za­kon­ske pri­jed­lo­ge, od­lu­ke, iz­vješ­ća. “Ne­sa­zi­va­njem nas­tav­ka sjed­ni­ce one­mo­gu­ću­je se zas­tup­ni­ke da obav­lja­ju po­sao za ko­ji su od gra­đa­na iz­a­bra­ni i vr­lo do­bro pla­će­ni”, pod­sje­ća Most.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.