DSS je otvo­re­ni­ji od SDSS-a

Do­sa­daš­nji pred­stav­ni­ci Sr­ba po­li­tič­ka su kas­ta, tvr­di Mi­la­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ve­ći­nu čla­no­va no­ve stran­ke či­ne biv­ši SDSS-ov­ci ko­ji su iz te stran­ke iz­ba­če­ni ili su je sa­mi na­pus­ti­li ne­za­do­volj­ni ka­ko je vo­đe­na Jo­vi­ca Rad­ma­no­vić iz Ri­je­ke kan­di­dat je za pred­sjed­ni­ka no­ve stran­ke – De­mo­krat­skog sa­ve­za Sr­ba, ka­zao nam je uoči ju­če­raš­nje os­ni­vač­ke skup­šti­ne stran­ke biv­ši SDSS-ovac i do­gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Sr­đan Mi­la­ko­vić, kan­di­dat za za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka. Glav­ni taj­nik no­ve stran­ke tre­bao bi bi­ti Ne­boj­ša Ma­noj­lo­vić. Po­ten­ci­jal­no vod­stvo stran­ke objas­ni­lo je da su os­ni­vač­ku skup­šti­nu DSS-a ini­ci­ra­li po­je­di­ni Sr­bi ko­ji u lo­kal­noj sre­di­ni pred­stav­lja­ju za­jed­ni­cu kroz funk­ci­je iz­vr­š­ne vlas­ti, pred­stav­nič­kih ti­je­la ili vi­je­ća na­ci­onal­nih ma­nji­na.

Za­šti­ta iden­ti­te­ta Sr­ba

U De­mo­krat­skom sa­ve­zu Sr­ba dr­že ka­ko Sr­bi u Hr­vat­skoj mo­ra­ju za­šti­ti­ti svoj po­li­tič­ki i kul­tur­ni iden­ti­tet dos­to­jans­tve­no i do­s­ljed­no, a ne bi­ti pred­met po­li- tič­ke tr­go­vi­ne i re­ali­za­ci­je in­te­re­sa po­je­din­ca, kao što se to, tvr­de, ra­di već go­di­na­ma. – Že­li­mo ra­di­ti druk­či­je od do­sa­daš­njih pred­stav­ni­ka sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne. Ključ­no je vra­ti­ti se vi­še u na­rod i sr­p­sku za­jed­ni­cu, otvo­ri­ti se i pro­vje­tri­ti, da­ti de­mo­krat­ski pro­fil ma­nji­na­ma. Sma­tra­mo da se ne tre­ba ve­zi­va­ti uz dru­ge stran­ke u pre­diz­bor­nim kam­pa­nja­ma – objaš­nja­va nam Sr­đan Mi­la­ko­vić. On je bio pred­sjed­nik vu­ko­var­skog SDSS-a, no iz nje­ga je iz­ba­čen ka­da se na proš­lim iz­bo­ri­ma za­jed­no s dru­gim čla­no­vi­ma vod­stva no­ve stran­ke od­lu­čio kan­di­di­ra­ti sa svo­jom ma­njin­skom lis­tom. Na toj lis­ti za­mje­na mu je bio da­naš­nji Ne­boj­ša Ma­noj­lo­vić, ta­daš­nji član Sta­tu­tar­nog od­bo­ra SDSS-a, a kan­di­da­ti te ma­njin­ske lis­te bi­li su i je­dan od os­ni­va­ča stran­ke – Si­ni­ša Lju­bo­je­vić, dok mu je za­mje­na bio Jo­vi­ca Rad­ma­no­vić, ina­če i pred­sjed­nik Vi­je­ća sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je. Na tim proš­lim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma Mi­la­ko­vić i za­mje­na osvo­ji­li su 16,12 pos­to gla­so­va na lis­ti ma­njin­skih zas­tup­ni­ka za XII. iz­bor­nu je­di­ni­cu, a Lju­bo­je­vić i nje­go­va za­mje­na 14,48 pos­to gla­so­va. Obo­ji­ca su osvo­ji­la ne­što ma­nje od tri ti­su­će gla­so­va, a us­po­red­be ra­di, Mi­lo­rad Pu­po­vac (SDSS) do­bio je ta­da oko 14 ti­su­ća gla­so­va, a Mi­le Hor­vat (SDSS) oko 11 ti­su­ća gla­so­va.

Člans­tvo iz ci­je­le Hr­vat­ske

Mi­la­ko­vić objaš­nja­va da su im se ja­vi­li Sr­bi iz svih po­dru­čja Hr­vat­ske u ko­ji­ma ži­vi sr­p­sko sta­nov­niš­tvo i da uglav­nom ni­su za­do­volj­ni ka­ko ih pred­stav­lja SDSS. – Oni su od se­be stvo­ri­li po­li­tič­ku kas­tu i ni­su od­go­va­ra­li za lo­še od­lu­ke, ko­je su ne­ka­da bi­le po­gub­ne za sr­p­sku ma­nji­nu, pa su se uz Sr­be ve­za­le eti­ke­te tr­go­va­ca ili et­no­biz­ni­sme­na. Tre­ba­mo se vi­še okre­nu­ti na­ro­du – po­ru­čio je Mi­la­ko­vić.

Za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vu­ko­va­ra i biv­ši SDSS-ovac Sr­đan Mi­la­ko­vić, kan­di­dat za za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka DSS–a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.