Uči­nit će­mo sve da bu­de bo­lje u us­ta­no­va­ma za sta­ri­je oso­be

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

– Bi­lo bi neo­z­bilj­no obe­ća­va­ti, ali ići će­mo ma­lim ko­ra­ci­ma i po­ma­lo una­pre­đi­va­ti sus­tav – rek­la je teh­nič­ka mi­nis­tri­ca Mi­nis­tri­ca so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih Ber­nar­di­ca Ju­re­tić naj­a­vi­la je ju­čer u Va­ra­ždi­nu, na obi­lje­ža­va­nju 20 go­di­na ra­da Do­ma so­ci­jal­ne skr­bi za sta­ri­je i ne­moć­ne oso­be, da će dr­ža­va uči­ni­ti sve ka­ko bi se po­bolj­ša­la si­tu­aci­ja u jav­nim i pri­vat­nim us­ta­no­va­ma ko­je skr­be za sta­ri­je i ne­moć­ne. – Bi­lo bi neo­z­bilj­no obe­ća­va­ti, ali uči­nit će­mo sve da se si­tu­aci­ja po­bolj­ša u dr­žav­nim i pri­vat­nim us­ta­no­va­ma. Mo­ra­mo bi­ti svjes­ni re­al­nos­ti i ići će­mo ma­lim ko­ra­ci­ma i po­ma­lo una­pre­đi­va­ti taj sus­tav – rek­la je mi­nis­tri­ca u teh­nič­koj vla­di. Ju­re­tić je na­gla­si­la da Mi­nis­tar­stvo u ok­vi­ru ugo­vo­re­nih ka­pa­ci­te­ta su­fi­nan­ci­ra va­ra­ždin­sku i još ne­ke us­ta­no­ve tog ti­pa, ali da to za­si­gur­no ni­je do­volj­no jer je eko­nom­ska ci­je­na smje­šta­ja vi­ša od su­fi­nan­ci­ra­nog iz­no­sa. Čes­ti­ta­la je upra­vi Do­ma na 20 go­di­na pos­to­ja­nja i re­zul­ta­ti­ma ko­ji sto­je iza us­ta­no­ve. Vlas­ni­ca Do­ma Du­brav­ka Le­kić is­tak­nu­la je da us­ta­no­va nu­di sve us­lu­ge, od rad­ne do fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je, a pri­je sve­ga zdrav­s­tve­nu nje­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.