Opet raz­bi­jen iz­log pros­to­ri­ja Za­jed­ni­ce Hr­va­ta u B. Lu­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Po­li­ci­ja RS-a uhi­ti­la pa pus­ti­la 20-go­diš­nja­ka “pro­tiv ko­jeg će bi­ti pod­ne­se­no iz­vješ­će za po­či­nje­no kaz­ne­no dje­lo” Na pros­to­ri­ja­ma Za­jed­ni­ce Hr­va­ta i hr­vat­skih kul­tur­nih udru­že­nja u Ba­njoj Lu­ci opet je raz­bi­jen stak­le­ni iz­log. Iz Ure­da do­pred­sjed­ni­ka RS-a Jo­si­pa Jer­ko­vi­ća upo­zo­ra­va­ju ka­ko je to dru­gi put u sa­mo tri tjed­na da je po­či­nje­no kaz­ne­no dje­lo ošte­će­nja tu­đe stva­ri na pros­to­ri­ja­ma ko­je ko­ris­ti ova za­jed­ni­ca. Po­li­ci­ja RS-a uhi­ti­la je 20-go­diš­njeg S. Č. iz Ba­nje Lu­ke. Na­kon kri­mi­na­lis­tič­ke obra­de, uz su­glas­nost de­žur­nog tu­ži­te­lja Okruž­nog tu­ži­telj­stva Ba­nje Lu­ke, osum­nji­če­ni je pu­šten na slo­bo­du, a pro­tiv nje­ga će bi­ti pod­ne­se­no iz­vješ­će za po­či­nje­no kaz­ne­no dje­lo, na­ve­li su iz po­li­ci­je. U Za­jed­ni­ci Hr­va­ta dr­že ka­ko bi bi­la pre­ve­li­ka slu­čaj­nost da se is­to kaz­ne­no dje­lo po­no­vi dva pu­ta u ne­pu­nih mje­sec da­na. – Oš­tro osu­đu­jem sva­ki oblik van­da­liz­ma i is­kre­no se na­dam da se ova­ko ne­što vi­še ne­će po­no­vi­ti – pri­op­ćio je Josip Jer­ko­vić i po­zvao MUP RS-a da po­ja­ča po­li­cij­ske op­hod­nje oko pros­to­ri­ja ko­je ko­ris­ti Za­jed­ni­ca Hr­va­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.