Kroz igru i za­ba­vu učit će o Ta­di­ji­nu stva­ra­laš­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Vb)

Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Sl. Bro­da po­kre­nu­la je ini­ci­ja­ti­vu za or­ga­ni­za­ci­ju kvi­za o Dra­gu­ti­nu Ta­di­ja­no­vi­ću za sve osma­še u Hr­vat­skoj. U pro­tek­lih šest go­di­na kviz je odr­žan po brod­skim os­nov­nim ško­la­ma, no ka­ko je ri­ječ o jed­nom od naj­ve­ćih hr­vat­skih pjes­ni­ka ko­ji je, me­đu os­ta­lim, bio pred­lo­žen i za No­be­lo­vu na­gra­du, sa­da ga že­le uz­dig­nu­ti na dr­žav­nu ra­zi­nu. Kviz u ko­jem dje­ca, osim zna­nja, po­ka­zu­ju i vje­šti­ne, odi­je­va­ju se u na­rod­nu noš­nju i igra­ju sta­re igri­ce od­lič­no su pri­hva­ti­li i uče­ni­ci i nas­tav­ni­ci i ro­di­te­lji. Kviz bi se tre­bao odr­ža­ti u stu­de­nom.(

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.