Nes­tao Osje­ča­nin Alexan­dar Po­je (72), obi­telj mo­li po­moć

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (slš)

Osje­ča­nin Alexan­dar Po­je ( 72), zva­ni Sa­ša, nes­tao je na­kon što je u pe­tak oko 17 sa­ti oti­šao iz ku­će u Na­zo­ro­voj uli­ci 32 u pri­grad­skom na­se­lju Viš­nje­vac. Obi­telj mo­li gra­đa­ne za po­moć ako ima­ju bi­lo kak­ve in­for­ma­ci­je o Alexan­dru da im se ja­ve na broj 353-730 ili 098240-327. Vi­sok je oko 170 cen­ti­me­ta­ra, ima 70-ak ki­lo­gra­ma, si­jed je, krat­ko oši­šan, a na dan nes­tan­ka bio je ured­no obri­jan. Na se­bi ja imao bi­je­lu rek­lam­nu ma­ji­cu Vo­lim no­go­met, krat­ke sme­đe hla­če, a na no­ga­ma kuć­ne ka­ri­ra­ne pa­pu­če. Po­nio je i do­ku­men­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.