Brod­ski os­nov­ci da­li no­vi zvuk Eu­rop­skoj uni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (vb)

Brod­ska OŠ Đu­re Pi­la­ra za­vr­ši­la je rad­ni dio pro­jek­ta “No­vi zvuk za Eu­rop­sku uni­ju” u su­rad­nji sa ško­la­ma iz Fran­cu­ske, Mal­te, Tur­ske, V. Bri­ta­ni­je i Šved­ske. Uče­ni­ci su iz­ra­đi­va­li ins­tru­men­te i oda­bi­ra­li sklad­be ko­je će pred­stav­lja­ti Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.