Pu­na 72 sa­ta tr­čat će i vo­zi­ti bi­cikl

Hu­ma­ni­tar­na ak­ci­ja “Le­ge za dje­cu su­per­ju­na­ke” za KBC Osijek

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Ri­ječ je o tro­ji­ci inva­li­da Do­mo­vin­skog ra­ta, jed­nom do­cen­tu na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu te dvo­ji­ci li­ječ­ni­ka KBC-a Osijek Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić Na le­đi­ma im je, u pro­sje­ku, 48 go­di­na i če­ka ih ek­s­tre­man na­por – tr­ča­nje i vož­nja bi­cik­lom te kom­bi­jem od Osi­je­ka do Du­brov­ni­ka, bez stan­ke, i to na 30ak stup­nje­va. Pri­je­ći će ti­su­ću ki­lo­me­ta­ra, ne­će spa­va­ti 72 sa­ta, pa ni sta­ja­ti, osim tek krat­ko zbog je­la i fi­zi­olo­ških po­tre­ba. No, ni­su oni, od­mah će pre­sje­ći, ni­kak­vi ju­na­ci. Sve to i či­ne upra­vo za su­per­ju­na­ke, bo­les­nu dje­cu s Pe­di­ja­tri­je KBC-a Osijek.

Hu­ma­ni­tar­ni staž

Bi­cik­le će vo­zi­ti Ivi­ca Le­nard (57) i Igor To­man (44), idej­ni po­kre­ta­či i umi­rov­lje­ni inva­li­di Do­mo­vin­skog ra­ta, tr­čat će ma­ra­ton­ci dr. Dra­gan Ma­lo­še­vac (48), li­ječ­nik hit­ne me­di­ci­ne u KBC-u Osijek, i dr. sc. Dra­žen Ću­ćić (37), do­cent na osječ­kom Eko­nom­skom fa­kul­te­tu, a lo­gis­ti­ča­ri u kom­bi­ju bit će im Dar­ko Zec (46), čel­nik mo­tok­lu­ba “Ve­te­ra­ni Sla­vo­ni­je i Ba­ra­nje” i ta­ko­đer umi­rov­lje­ni rat­ni inva­lid, te dr. Igor Be­rec­ki, vo­di­telj Odje­la za in­ten­ziv­no li­je­če­nje na Kli­ni­ci za pe­di­ja­tri­ju. – Bi­cik­lis­ti vo­ze 1000 ki­lo­me­ta­ra, tr­ka­či u tri da­na etap­no tr­če tri ma­ra­to­na, a dvo­ji­ca u pra­te­ćem kom­bi­ju su lo­gis­ti­ča­ri i blo­ge­ri ko­ji će uži­vo iz­vje­šta­va­ti s te­re­na – ka­žu “Le­ge” ko­ji svi re­dom ima­ju po­dos­ta hu­ma­ni­tar­nog sta­ža. Na put će se otis­nu­ti da­nas u 17 sa­ti sa Star­če­vi­će­va tr­ga u Osi­je­ku i za­po­če­ti ve­li­ku hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju “Le­ge za dje­cu su­per­ju­na- ke”, za na­ba­vu apa­ra­ta za li­je­če­nje ma­li­ša­na u osječ­koj bol­ni­ci. Do­če­kat će ih Du­brov­ča­ni 1. sr­p­nja. Ne mo­že se po­tak­nu­ti do­ni­ra­nje nov­ca, sta­va su, ne­čim jed­nos­tav­nim po­put vož­nje od de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. – Tih ti­su­ću ki­lo­me­ta­ra u tri da­na, bez od­mo­ra i spa­va­nja, uči­ni­lo nam se kao dos­to­jan iz­a­zov. Stat će­mo tri do če­ti­ri pu­ta na sat-dva za os­vje­že­nje – do­da­ju. Ta­ko du­gač­ke ru­te, ka­žu smi­ju­ći se, no­vost su je­di­no lo­gis­ti­ča­ri­ma u kom­bi­ju.

Uz mo­ti­va­ci­ju se sve mo­že

– Bi­cik­lis­ti i ma­ra­ton­ci iz na­še eki­pe re­do­vi­to vo­ze i tr­če slič­ne ki­lo­me­tra­že pa vje­ru­je­mo da smo sprem­ni, una­toč to­me što će zbog vru­ći­ne, kon­fi­gu­ra­ci­je te­re­na i ne­pre­kid­nog 72-sat­nog na­pre­za­nja, za­si­gur­no bi­ti na­por­no. No, to i jest cilj, po­ka­za­ti da i lju­di u na­šoj do­bi mo­gu pos­ti­ći pu­no uz do­bru vo­lju i mo­ti­va­ci­ju. A na­ša mo­ti­va­ci­ja su ma­li pa­ci­jen­ti na pe­di­ja­tri­ji, dje­ca su­per­ju­na­ci – po­ru­ču­ju.

Do­na­ci­je već sti­žu, spon­zo­ri su im osi­gu­ra­li kom­bi, bi­cik­le, sport­sku opre­mu, na­pit­ke i hra­nu. No­vac se mo­že upla­ti­ti na ra­čun: Kli­nič­ki bol­nič­ki cen­tar Osijek, Jo­si­pa Hut­tle­ra 4, IBAN HR4424070001100401308, BIC OTPVHR2X, svr­ha upla­te: Za dje­cu su­per­ju­na­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.