Špa­njol­ski sce­na­rij za Hr­vat­sku

Po­nov­lje­ni iz­bo­ri ni­su do­ni­je­li pred­nost ni jed­noj stra­ni, ho­će li se to do­go­di­ti i u Hr­vat­skoj?

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net

Broj zas­tup­ni­ka ko­je sva­ka stran­ka ima u par­la­men­tu nez­nat­no je pro­mi­je­njen, a do­go­vor oko ve­li­ke ko­ali­ci­je ja­ko je te­ško pos­ti­ći Ber­nard Ka­ra­kaš Po­li­tič­ka pa­ra­li­za Špa­njol­ske ula­zi oči­to u dru­go po­lu­vri­je­me, a iz­van­red­ni iz­bo­ri odr­ža­ni ti­je­kom vi­ken­da ni­su do­ni­je­li znat­ni­je pro­mje­ne na po­li­tič­koj sce­ni. Na­ime, i sa­da su, baš kao i na iz­bo­ri­ma u pro­sin­cu proš­le go­di­ne, gla­so­vi bi­ra­ča i mjes­ta u par­la­men­tu ta­ko ras­po­re­đe­na da ni jed­na stran­ka sa­mos­tal­no ne­ma ve­ći­nu i ne mo­že slo­ži­ti vlast, a do­go­vo­ra ne­ma...

Pa­ra­le­le: Hrvatska ima Most i Ži­vi zid, a Špa­njol­ska Ci­uda­da­nos i Po­de­mos

Ne­ma do­go­vo­ra

Ia­ko su mu an­ke­te pre­dvi­đa­le gu­bi­tak iz­bo­ra, teh­nič­ki pre­mi­jer Ma­ri­ano Ra­joy uč­vr­stio je svoj po­lo­žaj u par­la­men­tu. Nje­go­va kon­zer­va­tiv­na Na­rod­na stran­ka PP sa­da ima 137 zas­tup­ni­ka u par­la­men­tu, 14 vi­še ne­go što su ih do­bi­li na iz­bo­ri­ma u pro­sin­cu proš­le go­di­ne. Ipak, još uvi­jek ne­do­volj­no za for­mi­ra­nje vla­de i iz­nad­po­lo­vič­nu ve­ći­nu u par­la­men­tu (176 man­da­ta), ko­ji bro­ji 350 zas­tup­ni­ka. Dru­gi su po sna­zi so­ci­ja­lis­ti, ko­ji su sa­da na 85 zas­tup­ni­ka, pet ma­nje ne­go na pro­si­nač­kim iz­bo­ri­ma. Tre­ći je Po­de­mos Pa­bla Igle­si­asa, ko­ji kon­tro­li­ra 71 zas­tup­ni­ka. Ia­ko su u ko­ali­ci­ji sa so­ci­ja­lis­ti­ma, ni ove dvi­je li­je­ve stru­je za­jed­no ne mo­gu od­ni­je­ti pre­va­gu u par­la­men­tu. Uz ova tri “ve­li­ka igra­ča”, tu je još i Ci­uda­da­nos, li­be­ral­na stran­ka s 32 zas­tup­ni­ka. Ma­ri­ano Ra­joy već je obja­vio ka­ko on, kao re­la­tiv­ni po­bjed­nik iz­bo­ra ima pra­vo na kon­ti­nu­itet, od­nos­no na sas­tav­lja­nje vla­de ko­ja bi Špa­njol­sku tre­ba­la vo­di­ti u slje­de­će če­ti­ri go­di­ne. Ne Pe­dro San­c­hez, vo­đa špa­njol­skih so­ci­ja­lis­ta, Ra­joya ne že­li ni vi­dje­ti, a ka­mo­li s njim raz­go­va­ra­ti o mo­gu­ćoj teh­nič­koj pot­po­ri. No, ako ne že­li San­c­hez, ne zna­či to da ne že­le ni os­ta­li so­ci­ja­lis­ti ko­ji su pri­je iz­bo­ra oče­ki­va­li znat­no bo­lji re­zul­tat. Gu­il­li­er­mo Fer­nan­dez Va­ra, so­ci­ja­lis­tič­ki vo­đa po­kra­ji­ne Ex­tre­ma­du­ra, us­t­vr­dio je ka­ko bi

Uko­li­ko se ne for­mi­ra ve­li­ka ko­ali­ci­ja us­li­je­dit će i tre­ći iz­bo­ri u ma­nje od 12 mje­se­ci

REUTERS

An­ke­te su da­va­le pred­nost ko­ali­ci­ji so­ci­ja­lis­ta i ko­mu­nis­ta iz Po­de­mo­sa, ali to se ni­je os­tva­ri­lo

Ma­ri­ano Ra­joy Naj­ja­ča stran­ka, kon­zer­va­tiv­ni Pu­ča­ni po­ve­ća­li broj man­da­ta, ali ne mo­gu do ve­ći­ne osim u ve­li­koj ko­ali­ci­ji

Pe­dro San­c­hez So­ci­ja­lis­tič­ka stran­ka za­dr­ža­la dru­go mjes­to, ali ne mo­že sas­ta­vi­ti vla­du s li­je­vim Po­de­mo­som

Al­bert Ri­ve­ra Li­be­ral­ni Gra­đa­ni je­di­ni že­le ko­ali­ra­ti s Puč­kom stran­kom, ali ni to ni­je do­volj­no za ve­ći­nu

Pa­blo Igle­si­as Li­je­vi Po­kret Po­de­mos oče­ki­vao je pu­no vi­še gla­so­va, ali su an­ke­te dos­ta pro­ma­ši­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.