Uvje­re­na fe­mi­nis­ti­ca – u vla­di je 50 pos­to že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ni­co­la Stur­ge­on, pr­va že­na na mjes­tu škot­skog pre­mi­je­ra, uvje­re­na je fe­mi­nis­ti­ca, po­lo­vi­ca nje­zi­ne vla­de su že­ne, a već je vi­še pu­ta uvr­šta­va­na me­đu naj­moć­ni­je že­ne Bri­ta­ni­je i svi­je­ta. Po obra­zo­va­nju je prav­ni­ca, ra­di­la je kao od­vjet­ni­ca sve dok ni­je iz­a­bra­na za zas­tup­ni­cu u škot­skom par­la­men­tu 1999. Škot­skoj na­rod­noj stran­ci pri­dru­ži­la se kao 16-go­diš­nja­ki­nja, su­dje­lu­ju­ći u kam­pa­nji za nuk­le­ar­no ra­zo­ru­ža­nje. Na pr­ve iz­bo­re iz­aš­la je sa sa­mo 22 go­di­ne, bi­la je naj­mla­đi kan­di­dat za par­la­men­tar­ku iz Gla­sgowa. Na lanj­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma nje­zi­na je stran­ka do­bi­la je čak 56 od 59 zas­tup­nič­kih mjes­ta. Po­li­tič­ka ka­ri­je­ra obi­lje­ži­la je i nje­zin pri­vat­ni ži­vot, nje­zin su­prug je iz­vr­š­ni di­rek­tor nje­zi­ne stran­ke Pe­ter Mu­rell. Stur­ge­on ja­ko vo­li dan­sku po­li­tič­ku se­ri­ju Bor­gen. Ne ku­ha - muž je u to­me bo­lji, ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.