Za­ba otva­ra svo­ju pr­vu pos­lov­ni­cu bu­duć­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Za­gre­bač­ka ban­ka u sri­je­du će sve­ča­no otvo­ri­ti no­vu pos­lov­ni­cu u Za­pru­đu u No­vom Za­gre­bu, pr­vu u Hr­vat­skoj u ni­zu bu­du­ćih “Bran­ch of the Fu­tu­re” pos­lov­ni­ca. Po­sri­je­di je, ka­žu, no­vi kon­cept u mre­ži UniCre­dit gru­pe di­ljem Eu­ro­pe. Za­ba ima ukup­no 128 pos­lov­ni­ca i 860 ban­ko­ma­ta u Hr­vat­skoj, a pos­lov­ni­ce bu­duć­nos­ti otva­ra u sklo­pu pro­ce­sa di­gi­ta­li­za­ci­je ko­ji je grupa po­kre­nu­la u svim seg­men­ti­ma: re­ta­ilu, kor­po­ra­tiv­nom i pri­vat­nom ban­kar­stvu. Otvo­re­nju će na­zo­či­ti čla­no­vi upra­ve, kli­jen­ti i gra­đa­ni, a pro­gram će upot­pu­ni­ti nas­tup dje­ce iz vr­ti­ća Za­pru­đe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.