“Uto­či­šta” za imo­vi­nu na­la­ze u zla­tu, ali i obič­noj go­to­vi­ni

Zbog Brexi­ta inves­ti­to­ri smje­šta­ju vri­jed­nos­ti u si­gur­ne zo­ne i pri­je ne­go što je kri­za na Oto­ku po­ku­ca­la na vra­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na.wi­es­ner-mi­jic@ve­cer­nji.net

Zbog slab­lje­nja fun­te ras­te vri­jed­nost ne sa­mo zla­tu ne­go i obvez­ni­ca­ma i “de­fen­ziv­nim di­oni­ca­ma”, ali i fran­ku, je­nu... Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić Mi­li­jar­de eura vri­jed­nos­ti na tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la ko­je su “is­pa­ri­le” u jed­nom da­nu zbog re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji inves­ti­to­ri­ma su vi­še ne­go do­bar mo­tiv da u što kra­ćem ro­ku pre­se­le imo­vi­nu u uto­či­šta – si­gur­ne zo­ne za svoj no­vac u kri­zi ko­ja se prog­no­zi­ra na Oto­ku. U igri su po­no­vo zla­to, fra­nak i jen, obvez­ni­ce, “de­fen­ziv­ne” di­oni­ce pa i obič­na – go­to­vi­na.

Br­zo­met­no pu­šta­nje

Ve­li­kim di­je­lom upra­vo zbog ne­iz­vjes­nos­ti oko Brexi­ta vri­jed­nost zlata ras­te ci­je­lu go­di­nu i tre­nu­tač­no je ci­je­na un­ce 12 pos­to vi­ša ne­go 1. si­ječ­nja – 1310 do­la­ra. Sa­mo u jed­nom da­nu, na “cr­ni pe­tak” proš­li tje­dan, sko­či­lo je pet pos­to. Vri­jed­nost je zlata u nje­go­voj ri­jet­kos­ti; u po­vi­jes­ti ga je do­sad is­ko­pa­no ukup­no tek 165 ti­su­ća to­na, a ia­ko je još u proš­lom sto­lje­ću na­pu­šten “zlat­ni stan­dard” pre­ma ko­jem su mo­ne­tar­ne vlas­ti ima­le do­volj­no zlat­nih re­zer­vi da mo­gu u njih pro­mi­je­ni­ti sav no­vac u op­tje­ca­ju po fik­s­noj ci­je­ni, os­ta­lo je uto­či­šte za kriz­ne si­tu­aci­je. Prem­da je švi­car­ski fra­nak tra­di­ci­onal­na zo­na za bi­jeg, u pe­tak je bio tek na tre­ćem mjes­tu me­đu va­lu­ta­ma ko­je su naj­vi­še oja­ča­le u od­no­su na bri­tan­sku fun­tu: pr­vi je bio ja­pan­ski jen ko­ji je sko­čio 11 pos­to, dru­gi do­lar s osam pos­to, a tek on­da CHF ko­ji je ras­tao 6,6 pos­to, tek ne­što vi­še od eura sa šest pos­to. Ključ­nu je ulo­gu odi­gra­la Švi­car­ska cen­tral­na ban­ka, br­zo­met­no pus­tiv­ši u op­tje­caj do­ma­ću va­lu­tu ka­ko bi po­ve­ća­nim vo­lu­me­nom fran­ka za­do­vo­lji­la po­traž­nju i spri­je­či­la ja­ča­nje do­ma­će va­lu­te ko­je ni­ka­ko ne ide u pri­log nji­ho­vim iz­voz­ni­ci­ma. Prem­da dru­ge va­lu­te mo­gu bi­ti do­bar na­čin oču­va­nja vri­jed- nos­ti, i dru­ge mo­ne­tar­ne vlas­ti mo­gu do­ni­je­ti slič­ne od­lu­ke kao Švi­car­ska, no fra­nak te­ško ne­ka dru­ga mo­ne­ta mo­že nad­ma­ši­ti u funk­ci­ji si­gur­ne zo­ne.

Čak i pla­ća­ju ka­ma­tu

Si­gur­nost nu­de i dr­žav­ne obvez­ni­ce, duž­nič­ki pa­pi­ri dr­ža­va za ko­je se sma­tra da je ma­nje vje­ro­jat­no da će pro­pas­ti ne­go tvrt­ke. Što je dr­ža­va ri­zič­ni­ja, ve­će su i ka­ma­te ko­je pla­ća na dug, a na inves­ti­to­ri­ma je da pro­ci­je­ne ri­zik. S ve­ćom po­traž­njom pri­nos pa­da (jed­na od tih si­tu­aci­ja je i Brexit) kad se ula­ga­či se­le iz ne­si­gur­nih di­oni­ca u obvez­ni­ce. Pri­nos na 10-go­diš­nje tre­zor­ske di­oni­ce SAD-a pao je u pe­tak na 1,56 pos­to, na is­to­vr­s­ne bri­tan­ske na po­vi­jes­no naj­ni­žih 1,02 pos­to, no in­ter­ven­ci­jom En­gle­ske na­rod­ne ban­ke opo­ra­vio se na 1,09 pos­to. Mno­gi ula­ga­či se­le u go­to­vi­nu, ia­ko za šted­nju do­bi­va­ju mi­zer­nu ka­ma­tu ili čak i pla­ća­ju ka­ma­tu u ne­kim zem­lja­ma. Gu­bi­tak je ipak ma­nji ne­go na di­onič­kom tržištu ko­je im os­tav­lja i oazu – tzv. de­fen­ziv­ne di­oni­ce u sek­to­ri­ma ko­ji ni­su na uda­ru; di­oni­ce ru­dar­skih tvrt­ki ve­za­nih uz zla­to. Ka­ko pre­no­si BBC, di­oni­ca tvrt­ke Rand­gold Re­so­ur­ces u pe­tak je sko­či­la 14 pos­to.

Ras­lo una­pri­jed Ci­je­na zlata ide go­re ci­je­lu go­di­nu – ukup­no 12 pos­to u 2016., a sa­mo u pe­tak sko­či­lo je pet pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.