Us­pje­li smo jer ra­zvi­ja­mo mo­ral­ni ka­pi­ta­li­zam

Teh­nixo­vom teh­no­lo­gi­jom ot­pad pos­ta­je gos­po­dar­ski re­surs

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Li­di­ja Ki­se­ljak ZAGREB

Na­ša tip­ska pos­tro­je­nja za obra­du ot­pa­da ko­šta­ju od mi­li­jun do 10 mi­li­ju­na eura po sis­te­mu “ključ u ru­ke”, a is­pla­te se za pet go­di­na Đu­ro Hor­vat, vlas­nik tvrt­ke Teh­nix iz Do­njeg Kra­ljev­ca, su­dje­lo­vao je na svjet­skom na­tje­ca­nju za po­du­zet­ni­ka go­di­ne u Mon­te Car­lu, u or­ga­ni­za­ci­ji kon­zul­tant­ske ku­će EY. Ia­ko ni­je osvo­jio ti­tu­lu naj­bo­ljeg, ipak je in­te­res pos­lov­ne za­jed­ni­ce za nje­go­vu teh­no­lo­gi­ju, ko­ja je već i go­di­na­ma u svi­je­tu pre­poz­na­ta, bio ve­lik.

Du­go ste pri­sut­ni na pos­lov­noj sce­ni, do­bi­li ste raz­na priz­na­nja, no na­tje­ca­nje i pred­stav­lja­nje u Mon­te Car­lu s naj­bo­ljim po­du­zet­ni­ci­ma si­gur­no je bi­lo no­vo iskus­tvo?

Ove go­di­ne sla­vi­mo 25 go­di­na pos­to­ja­nja. Po­če­li smo u ga­ra­ži s po­su­đe­nim stro­je­vi­ma i opre­mi te dva rad­ni­ka – po da­nu pro­izvo­di­li, a po no­ći pro­jek­ti­ra­li. Da­nas Teh­nix ima 500 za­pos­le­nih i vi­še od 360 pro­izvo­da ko­je smo sa­mi ra­zvi­li i pla­si­ra­mo ih na tr­ži­šte EU i svi­je­ta. Osvo­ji­li smo sto­ti­ne na­gra­da za na­še iz­u­me i pa­ten­te, pu­no na­ših pro­izvo­da pri­hva­će­no je kao europ­ski stan­dard iz po­dru­čja za­šti­te vo­da i gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Ra­zvi­li smo naj­bo­lju teh­no­lo­gi­ju za in­dus­trij­sku re­cik­la­žu ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Ra­zvi­li smo tip­ske sor­tir­ni­ce, tvor­ni­ce u ko­ji­ma se ot­pad pot­pu­no pre­ra­đu­je pre­ma upo­rab­nim vri­jed­nos­ti­ma i po­nov­no vra­ća u in­dus­tri­ju. To su rje­še­nja za kruž­nu eko­no­mi­ju ko­joj te­ži ci­je­li svi­jet. Pri­mje­nom na­še teh­no­lo­gi­je ot­pad pos­ta­je gos­po­dar­ski re­surs, gra­đa­ni ma­nje pla­ća­ju, ne­ma no­vih de­po­ni­ja, in­dus­tri­ja do­bi­va si­ro­vi­ne iz ot­pa­da ko­je su kva­li­tet­ni­je ne­go one iz pri­ro­de, or­gan­ski ot­pad pre­tva­ra­mo u eko­kom­post za pro­izvod­nju zdra­ve hra­ne. Os­ta­tak ot­pa­da pre­tva­ra­mo u to­plin­sku ener­gi­ju ko­jom mo­že­mo pro­izvo­di­ti ce­ment ili elek­trič­nu ener­gi­ju ili gri­ja­nje. Iz­bor za po­du­zet­ni­ka go­di­ne u Mon­te Car­lu pre­kras­no je iskus­tvo, bi­ti iz­me­đu 50 naj­us­pješ­ni­jih u svi­je­tu, i to u po­du­zet­niš­tvu.

Ima­li ste pri­li­ku po­sao pred­sta­vi­ti i prin­cu Al­ber­tu?

Po­seb­no sam bio uz­bu­đen i sre­tan što sam imao pri­li­ku pred­sta­vi­ti dos­tig­nu­ća Teh­nixa prin­cu Al­ber­tu. Za­že­lio sam da po­sje­ti kom­pa­ni­ju Teh­nix i bu­de naš gost u Du­brov­ni­ku s gra­do­na­čel­ni­kom Vla­hu­ši­ćem.

Jes­te li mo­žda kroz pred­stav­lja­nje svog pos­la za­po­če­li i ne­ku pos­lov­nu su­rad­nju?

Ima­li smo pu­no pos­lov­nih kon­ta­ka­ta i in­te­re­sa za na­še teh­no­lo­gi­je. Go­to­vo je bi­lo te­ško objas­ni­ti glav­nom ži­ri­ju ka­ko smo mi us­pje­li za vri­je­me ra­ta u RH, u dr­ža­vi u ko­joj je po­du­zet­niš­tvo bi­lo slu­ga po­li­ti­ča­ri­ma umjes­to obr­nu­to, kao u ci­je­lom svi­je­tu. Objas­nio sam im ka­ko mi u kom- pa­ni­ji Teh­nix ra­zvi­ja­mo mo­ral­ni ka­pi­ta­li­zam ko­ji po­štu­je sva­ko­ga i da­je pri­li­ku spo­sob­ni­ma da bu­du još bo­lji i da tim­ski rad u kom­pa­ni­ji ima go­lem ra­zvoj­ni po­ten­ci­jal. Pi­ta­li su me ka­ko sam us­pio u ta­ko ko­rum­pi­ra­noj zem­lji u ko­joj po­li­ti­ča­ri ima­ju vo­lju, ali ne­ma­ju vje­šti­ne, ni­su do­volj­no ino­va­tiv­ni, ne su­ra­đu­ju iz­me­đu se­be, ba­ve se proš­loš­ću, ne stva­ra­ju us­pješ­nu bu­duć­nost već kon­flik­t­nu sa­daš­njost. Do­go­vo­ri­li smo su­rad­nju s mno­gim zem­lja­ma. Pa svi­jet ni­je ve­lik, do­is­ta sam u Mo­na­cu pos­tao gra­đa­nin svi­je­ta.

Ia­ko već i jes­te pri­sut­ni u mno­gim zem­lja­ma. A ši­ri­te se i po Hr­vat­skoj... Pri če­mu su za­nim­lji­va rje­še­nja za oto­ke.

Iz­gra­di­li smo pro­jek­te za na­še otoč­ne bi­se­re, Lo­šinj, Cres, Hvar, Vis. I po­nu­di­li naj­bo­lja teh­no­lo­ška rje­še­nja za pot­pu­nu re­cik­la­žu mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da na oto­ci­ma. To je no­va teh­no­lo­gi­ja ko­jom se na in­dus­trij­ski na­čin ot­pad pot- pu­no re­cik­li­ra pre­ma upo­rab­nim vri­jed­nos­ti­ma, a pos­li­je se­zo­ne se tran­s­por­ti­ra na kop­no. Iz­ra­di­li smo 22 pro­jek­ta za sor­tir­ni­ce i po­go­ne, tvor­ni­ce za pot­pu­nu pre­ra­du mi­je­ša­nog ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Na­ša in­dus­trij­ska re­cik­la­ža je ide­al­na za gra­do­ve uz oba­lu mo­ra jer je flek­si­bil­na i stva­ra ve­li­ke be­ne­fi­te za gra­do­ve u ko­ji­ma će se ko­ris­ti­ti. To je na­ci­onal­ni in­te­res ko­ji se ide­al­no uk­la­pa u na­ci­onal­ne, eu­rop­ske i svjet­ske in­te­re­se. Na dru­gim tr­ži­šti­ma, iz­gra­di­li smo tvor­ni­ce u BiH, Sr­bi­ji,Ru­munj­skoj, ima­mo go­to­vo 36 pos­tro­je­nja ko­ja traj­no funk­ci­oni­ra­ju. Sva­ki dan ima­mo pos­lov­ne de­le­ga­ci­je iz svi­je­ta i zem­lje, pu­no pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra i do­go­vo­ra.

Vaš pro­jekt u skla­du je s no­vom stra­te­gi­jom o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom. Pa­te­na­ta ima­te pu­no, po­nu­da je ve­li­ka, ko­li­ka je i ci­je­na grad­nje pos­tro­je­nja i is­pla­ti­vost?

No­ve di­rek­ti­ve o ot­pa­du u RH pot­pu­no po­dr­ža­va­ju na­šu teh­no­lo­gi­ju ko­jom se pos­ti­že kruž­na eko­no­mi­ja. Ima­mo vi­še od 50 pa­te­na­ta, pro­izvo­da, ino­va­ci­ja, iz­u­ma ko­ji bit­no do­pri­no­se rje­še­nju odr­ži­vog gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Eko­nom­ski re­cik­li­ra­mo ot­pad, do­bi­va­mo osam vr­sta si­ro­vi­na, ne­ma vi­še od­la­ga­nja na de­po­ni­je, a ko­mu­nal­ni ot­pad je ve­li­ki gos­po­dar­ski re­surs. Mi smo ra­zvi­li tip­ska pos­tro­je­nja raz­nih ka­pa­ci­te­ta od pet ti­su­ća sta­nov­ni­ka do mi­li­jun sta­nov­ni­ka. Ci­je­na je kom­ple­ta po sis­te­mu „ključ u ru­ke“od mi­li­jun do 10 mi­li­ju­na eura. Na­ša pos­tro­je­nja is­pla­te se za pet go­di­na, a kas­ni­je do­no­se pro­fit ko­ji slu­ži za ra­zvoj. Ve­li­ki je pro­blem što su u Hr­vat­skoj svi ra­zu­mje­li da je ot­pad pro­blem Mi­nis­tar­stva ili još go­re mi­nis­tra i nje­go­vih po­moć­ni­ka. Lo­kal­na upra­va od­la­zi­la je u Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost tra­ži­la no­vac i teh­no­lo­ška rje­še­nja. To je is­to ka­da čo­vjek od 25 go­di­na pi­ta ili mo­li ro­di­te­lje što će ra­di­ti. Straš­no, zar ne? Za­to ne­ma­mo re­zul­ta­te. Mi­nis­tar Do­bro­vić je s eki­pom u mje­sec da­na sni­mio si­tu­aci­ju i eto već sad ima­mo no­vu stra­te­gi­ju i fi­lo­zo­fi­ju ko­jom se stva­ri bit­no una­pre­đu­ju i vr­lo br­zo će do­ni­je­ti re­zul­ta­te. No­va stra­te­gi­ja o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom u fo­kus in­te­re­sa stav­lja lo­kal­nu upra­vu, gra­do­ve, naj­ve­će gra­do­ve pa i grad Zagreb.

Đu­ro Hor­vat Već sad vi­še od 360 pro­izvo­da izvo­zi­mo na tr­ži­šta EU i svi­je­ta, a za svo­je iz­u­me i pa­ten­te osvo­ji­li smo i niz na­gra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.