BRITANSKA INICIJATIVA JE UVOĐENJE BiH U EU. JE­SU LI I ZA­TO POBJEGLI

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ni­zu bh. ap­sur­da u rje­ša­va­nju kri­ze do­da­na je sa­da, svo­jim na­zi­vom, i bri­tan­sko-nje­mač­ka inicijativa. Bri­tan­ci i Ni­jem­ci već vi­še od go­di­nu da­na po­ku­ša­va­ju in­ten­zi­vi­ra­ti re­for­me ka­ko bi se ubr­zao put BiH pre­ma EU. U tom smis­lu Mer­kel i Ca­me­ron do­go­vo­ri­li su pa­ket re­for­ma. Mo­že­mo se na­da­ti da “bri­tan­sku ini­ci­ja­ti­vu” gra­đa­ni u BiH ne­će tu­ma­či­ti po uzo­ru na onih 52 pos­to Bri­ta­na­ca ko­ji su iz­gla­sa­li raz­dru­ži­va­nje od EU. Spas je u pri­dru­ži­va­nju. Po­li­ti­ča­ri op­s­tru­ira­ju taj pro­ces. Ju­čer su Sr­bi zbog slo­bod­ne tr­go­vi­ne za­kom­pli­ci­ra­li taj put. Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca još ima me­ha­niz­me euro­pe­izi­ra­ti ih. Sva­ki dru­gi pro­ces mo­že bi­ti po­gu­ban i za BiH i za Eu­ro­pu. Za­to su ne­ra­zum­no zvu­ča­li ar­gu­men­ti u Bri­ta­ni­ji ka­ko, iz­me­đu os­ta­log, tre­ba­ju na­pus­ti­ti EU jer ne že­le bi­ti u is­toj za­jed­ni­ci u ko­ju že­le ući BiH, Sr­bi­ja, Ma­ke­do­ni­ja... Mo­žda su se u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu po­bo­ja­li ka­ko bi u EU mo­gle ući sve ra­to­bor­ne biv­še ju­gos­la­ven­ske re­pu­bli­ke. Ako se to do­go­di, svi će stra­ho­va­ti od nji­ho­va “Yu­exi­ta”. U pri­je­vo­du, to je uvi­jek kr­va­vi rat, či­ji se po­žar sva­ki put la­ko pro­ši­ri. Što ako Bri­tan­ci za EU bu­du po­put Slo­ve­na­ca za Ju­gos­la­vi­ju? Još go­re, što ako se raz­dru­ži­va­nja bu­du odvi­ja­la na bal­kan­ski na­čin? U kr­vi su se ras­pa­da­la uglav­nom sva car­stva na tlu Eu­ro­pe: Grč­ko, Rim­sko, Bi­zant­sko, Osman­sko, Fran­cu­sko Car­stvo, ta­ko se ras­pa­la Aus­tro-Ugar­ska, pr­va i dru­ga Ju­gos­la­vi­ja, na­cis­tič­ka Nje­mač­ka... Mo­že li EU iz­bje­ći sud­bi­nu sva­kog do­sa­daš­njeg car­stva ili kon­fe­de­ra­ci­je u eu­rop­skoj po­vi­jes­ti? Ho­će li Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja pos­ta­ti ma­la, jer Škot­ska i Sje­ver­na Ir­ska ni­su za Brexit. Jed­na­ko ta­ko, i Eu­rop­ska uni­ja bi bez ra­zje­di­nje­nog Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva mo­gla bi­ti još ma­nja jer kao Bri­tan­ci raz­miš­lja­ju i na­ci­ona­lis­ti u Fran­cu­skoj, Dan­skoj, Ita­li­ji, Šved­skoj, Ni­zo­zem­skoj... Na­kon po­vi­jes­nih is­kus­ta­va i ak­tu­al­nih do­ga­đa­nja, “Wa­shin­g­ton Post” se s pra­vom pi­ta mo­že li uop­će, na­kon kra­ja hlad­nog ra­ta, ijed­na mul­ti­na­ci­onal­na kon­fe­de­ra­ci­ja pre­ži­vje­ti na po­dru­čju iz­me­đu Ura­la i Atlan­ti­ka. Bez ob­zi­ra na ne­po­vje­re­nje me­đu na­ro­di­ma, vi­še­na­ci­onal­na BiH je­di­no mo­že op­s­ta­ti kao čla­ni­ca euro­atlant­skih in­te­gra­ci­ja. To­ga su, či­ni se, svjes­ni i gra­đa­ni u BiH ko­ji u go­le­mom pos­tot­ku (76 pos­to), mo­žda i naj­ve­ćem u Eu­ro­pi, po­du­pi­ru ula­zak svo­je zem­lje u EU. Dok os­ta­li pri­zi­va­ju po­vrat dijela na­ci­onal­ne su­ve­re­nos­ti pre­ne­se­ne na Uni­ju, BiH se na­da ka­ko bi upra­vo člans­tvom u EU pos­ta­la sta­bil­nom, funk­ci­onal­nom, a ti­me valj­da i su­ve­re­nom dr­ža­vom. Sa­da ni­je ni­šta od to­ga jer uza­jam­no ne­po­vje­re­nje na­ro­da na­ru­ša­va sta­bil­nost, funk­ci­onal­nost dr­ža­ve ovi­si o pro­ved­bi pro­europ­skih re­for­mi, a su­ve­re­nost joj je um­no­go­me odu­ze­la me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca. Sto­ga će EU za BiH bi­ti naj­bo­lje rje­še­nje čak i ka­da svi dru­gi u njoj bu­du vi­dje­li pro­pa­lo car­stvo. Za­to slo­gan nje­mač­ko-bri­tan­skoj ini­ci­ja­ti­vi tre­ba bi­ti “BiH-in na­su­prot Brexi­ta”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.