Ne­uvjer­lji­vo skri­va­nje iz pro­to­ko­la

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - An­ki­ca Ben­ček či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Ni­ka­ko ne mo­gu ra­zu­mje­ti, shva­ti­ti, pri­hva­ti­ti i po­mi­ri­ti se s tim, kao obič­na gra­đan­ka Li­je­pe Na­še, da pos­to­je lju­di, na vi­so­kim po­lo­ža­ji­ma i dr­žav­nim funk­ci­ja­ma, ko­ji se na ni­zak, pri­mi­tiv­ni, ne­hu­man, ne­ci­vi­li­za­cij­ski, ne­kul­tu­ran, ne­europ­ski, ne­kr­š­ćan­ski i ne­de­mo­krat­ski na­čin obra­ču­na­va­ju i osve­ću­ju svo­jim ne­is­to­miš­lje­ni­ci­ma, biv­šim “ne­pri­ja­te­lji­ma”, biv­šim dr­žav­nim vi­so­kim duž­nos­ni­ci­ma, ko­ris­te­ći se obi­lje­ža­va­njem dr­žav­nih praz­ni­ka da bi po­ka­za­li svo­ju moć, osve­ti­li im se, na ne­ki na­čin ih po­ni­zi­li, uma­nji­li nji­ho­vu ulo­gu, ne­gi­ra­li či­nje­nje, po­ku­ša­li im odu­ze­ti čast, mar­gi­na­li­zi­ra­li ih i otje­ra­li u za­bo­rav, ne­po­zi­va­njem tih nji­ma ne­po­dob­nih biv­ših duž­nos­ni­ka na važ­na i bit­na do­ga­đa­nja, skri­va­njem iza pro­to­ko­la. Nit­ko me ni na ko­ji na­čin ne mo­že uvje­ri­ti ka­ko se jed­nos­tav­no u mnoš­tvu onih ko­ji su po­zva­ni i tre­ba­li bi­ti po­zva­ni, za­bo­ra­vi­lo po­zva­ti gđu Ja­dran­ku Ko­sor, biv­šu pre­mi­jer­ku, ko­ja je sa svo­jim ti­mom uve­la Hr­vat­sku u EU. Svi­đa­lo se to ne­ko­me ili ne, biv­ša pre­mi­jer­ka je pot­pi­sa­la tu dek­la­ra­ci­ju, na ve­li­koj sve­ča­nos­ti i na­oči­gled ci­je­log svi­je­ta, pred vi­so­kim europ­skim duž­nos­ti­ma, uz ga­nu­će, po­nos, priz­na­nje i za­hval­nost, ve­li­kog bro­ja sta­nov­ni­ka Hr­vat­ske. To je po­vi­jest. To ni­ka­da nit­ko, nig­dje ni na ko­ji na­čin, pa ni ne­ki no­vi re­vi­zi­onis­ti, ve­li­ki struč­nja­ci po­vi­jes­ti i kom­pa­ti­bil­nih zna­nos­ti i znans­tve­nih dis­ci­pli­na, ne mo­gu opo­vrg­nu­ti, ka­ko god i ko­li­ko god bi to htje­li i što bi ne­ko­me od­go­va­ra­lo, u nje­go­voj iz­grad­nji kul­ta lič­nos­ti, ne­dos­tiž­nos­ti, ino­va­tiv­ne “kre­ativ­nos­ti” i osob­ne pro­mo­ci­je, na stva­ri­ma, po­ja­va­ma i či­nje­nju ono­ga, što iz­la­zi iz­van nje­go­ve do­me­ne, ka­ko bi se umi­lio svo­jim na­red­bo­dav­ci­ma i odra­dio za­da­ću zbog ko­je je tu gdje je tre­nu­tač­no. Naj­vi­ša aka­dem­ska ti­tu­la, obra­zo­va­nje i od­goj u vi­so­koj pra­voj de­mo­kra­ci­ji, vi­so­ki stu­panj kom­pe­ti­ci­je, kom­pe­ten­ci­je, prak­tič­na vje­ra, res­pek­ta­bil­ni CV, gra­đan­ski od­goj, po­li­tič­ki eros, mul­ti­kul­tu­ra­li­zam, koz­mo­po­li­ti­zam..., iz­gle­da, ni­su se mo­gli odu­pri­je­ti ni­skim stras­ti­ma i pri­li­ci za osve­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.