Des­ni i li­je­vi, pres­ta­ni­mo mal­tre­ti­ra­ti jed­ni dru­ge i tro­va­ti dje­cu i mla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - M. Po­žar či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Dra­gi an­ti­fa­šis­ti i oni dru­gi, des­ni i li­je­vi, pres­ta­ni­mo mal­tre­ti­ra­ti jed­ni dru­ge, raz­dva­ja­ti se i tro­va­ti na­še mla­de lju­de i na­šu dje­cu. Po­treb­no je iz­re­ći sa­mo dvi­je re­če­ni­ce. An­te Pa­ve­lić i nje­go­vi sljed­be­ni­ci po­či­ni­li su pres­traš­ne zlo­či­ne pre­ma pri­pad­ni­ci­ma dru­gih na­ci­ja, vje­ra i opre­dje­lje­nja. Za to ne­ma oprav­da­nja. Hr­vat­ski na­rod pla­tio je i pre­pla­tio ta zlo­dje­la od dru­ge stra­ne ko­ja je bez su­da ma­sa­kri­ra­la mo­že­bit­ne zlo­čin­ce, ali i ne­vi­ne lju­de. Ni za to ne­ma oprav­da­nja. Pres­ta­ni­mo jed­ni dru­gi­ma si­pa­ti sol na ra­ne.Uje­di­ni­mo se da po­bolj­ša­mo sa­daš­njost i iz­gled­nu bu­duć­nost, a bre­me­ni­tu tra­gič­nu proš­lost ne­ka po­vjes­ni­ča­ri za­pi­šu u po­vi­jes­ne knji­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.