Zo­ran Mi­la­no­vić je iz­a­brao bu­du­ćeg še­fa HDZ-a

Od spo­mi­nja­nih kan­di­da­ta za še­fa HDZ-a, uz Plen­ko­vi­ća, Ha­san­be­go­vić je je­di­ni re­to­rič­ki i in­te­lek­tu­al­no do­ras­tao Mi­la­no­vi­ću, ali kon­tro­ver­ze su mu ve­li­ki mi­nus, a vanj­sko­po­li­tič­ki imidž Plen­ko­vi­ću pred­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Zo­ran Mi­la­no­vić, ko­ji pr­ve tri go­di­ne pre­mi­jer­skog man­da­ta ni­je ni­šta ra­dio osim što se sva­đao sa svim i sva­kim, sa­da čak i ne mo­ra pa­pa­gaj­ski po­nav­lja­ti ka­ko i od naj­go­reg uvi­jek ima go­re. To je oči­to! U us­po­red­bi s do­ga­đa­nji­ma pro­tek­lih mje­se­ci, i naj­go­ra Vla­da u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti či­ni se sa­svim do­bra. Bi­ra­či­ma, oso­bi­to oko po­li­tič­kog cen­tra, gdje će se vo­di­ti glav­ne bit­ke za prev­last, to bi mo­gla bi­ti pre­sud­na mo­ti­va­ci­ja. Dak­le, Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja i Most već su za­pra­vo odra­di­li do­bar dio Mi­la­no­vi­će­ve pre­diz­bor­ne kam­pa­nje. Za ne­ko­li­ko mje­se­ci vla­da­vi­ne ak­tu­al­na vlast je­dva da se us­pje­la do­go­vo­ri­ti oko iče­ga iole oz­bilj­ni­jeg, a oni­ma ko­ji dr­že do li­je­vih vri­jed­nos­ti pri­ka­za­li su se kao kle­ri­kal­no-des­ni­čar­sko ču­do­vi­šte. Do­du­še, uz po­moć “an­ti­fa­šis­tič­kih” ma­ni­pu­la­to­ra i uz po­dos­ta pre­tje­ri­va­nja me­di­ja i ana­li­ti­ča­ra, jer eto već tri go­di­ne, pre­ma iz­vješ­ću SOA-e, des­ni ra­di­ka­li­zam ne pred­stav­lja ugro­zu, ne pri­je­ti nam fa­ši­za­ci­ja druš­tva, ali za­bri­nja­va is­ka­zi­va­nje ve­li­ko­sr­p­skog i čet­nič­kog ek­s­tre­miz­ma me­đu mla­đom po­pu­la­ci­jom u RH! Mi­la­no­vi­ću je do­volj­no svo­je bi­ra­če mo­ti­vi­ra­ti pod­sje­ća­njem: “Ako ne že­li­te opet to tr­pje­ti, iz­a­đi­te na bi­ra­li­šta!?” Na­rav­no, i des­ni­ci je do­vo­ljan spo­men Mi­la­no­vi­ća, ali pro­tek­li su iz­bo­ri po­ka­za­li ko­li­ko je to mo­ti­vi­ra­ju­će, i to kad je ko­ali­ci­ja li­je­vog cen­tra iš­la na iz­bo­re s lo­ši­je po­zi­ci­je ne­go sa­da ka­da je do­jam na nji­ho­voj stra­ni. Iz­bor no­vog še­fa HDZ-a tu pre­diz­bor­nu po­ru­ku mo­že još i na­gla­si­ti oso­bi­to iz­bo­rom “Ka­ra­mar­ko­va čo­vje­ka”. Sve i da je Ka­ra­mar­ko bio HDZ-ov po­li­tič­ki ide­al, HDZ bi se tre­bao i for­mal­no dis­tan­ci­ra­ti od raz­miš­lja­nja u vo­đe­nju dr­ža­ve na Ka­ra­mar­kov na­čin te se, umjes­to ata­vis­tič­ke fik­sa­ci­je na po­li­ci­ju i oba­vje­štaj­ne služ­be, fo­ku­si­ra­ti na pro­ble­me ve­li­ke ve­ći­ne gra­đa­na. Upra­vo zbog to­ga HDZ se od­lu­čio za je­di­ni mo­gu­ći iz­bor bu­du­ćeg še­fa. De­le­gat­ski iz­bor bio bi iz­bor “Ka­ra­mar­ko­va HDZ-a”. Iz­bor “je­dan član – je­dan glas” is­tin­ski je iz­bor HDZ-a ko­ji će bu­du­ćem pred­sjed­ni­ku, ma­kar se i sam Ka­ra­mar­ko po­nov­no kan­di­di­rao, da­ti naj­ve­ći mo­gu­ći de­mo­krat­ski le­gi­ti­mi­tet. Da­ka­ko, pod uvje­tom da to ni­je je­di­ni kan­di­dat ok­tro­iran “go­vo­rom ti­je­la” vr­ha stran­ke ili na­met­nut u bi­ti ne­de­mo­krat­skim pro­miš­lja­nji­ma ka­ko je kon­ku­ren­ci­ja u odre­đe­nim okol­nos­ti­ma pro­tiv­nik sta­bil­nos­ti. Dak­le, uz to ko­ga će, važ­no je i ka­ko će HDZ iz­a­bra­ti. Već i to što su me­di­ji sa­mi ili po­nu­ka­ni in­saj­der­skim in­for­ma­ci­ja­ma iz­nje­dri­li šes­te­ro mo­gu­ćih kan­di­da­ta za bu­du­ćeg še­fa stran­ke go­vo­ri o ve­li­či­ni HDZ-a. Šte­ta je to ne is­ko­ris­ti­ti. Us­to, ba­rem tro­je kan­di­da­ta nu­di i mo­gu­će pri­pe­ta­va­nje, pa bi HDZ kon­ku­ren­ci­ji “ukrao” pre­diz­bor­ni šou jer će na­ci­ja bi­ti usre­do­to­če­na na nji­hov iz­bor, a za ljet­nu kam­pa­nju iona­ko ne­će bi­ti in­te­re­sa. Dok se o Mi­la­no­vi­ću sve zna, kod še­fa HDZ-a bit će pre­su­dan do­jam jer za bi­lo što dru­go ne­će bi­ti vre­me­na. Ovaj put za HDZ ni­je pre­sud­no da iz­a­be­ru naj­dra­žeg še­fa ko­ji bo­lje obje­di­nju­je sta­vo­ve ve­ći­ne člans­tva, već naj­po­pu­lar­ni­je­ga pre­ma va­ni, i to ko­ji već na te­me­lju iz­gra­đe­ne per­cep­ci­je kao fron­t­men priv­la­či naj­ve­ću po­zor­nost i kod bi­ra­ča i kod ko­ali­cij­skih part­ne­ra, ko­ji uži­va ši­re po­vje­re­nje kao po­ten­ci­jal­ni pre­mi­jer te ko­ji je bo­lja kon­ku­ren­ci­ja po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma. U tom smis­lu, ko­li­ko god Mi­li­jan Br­kić go­vo­rio da im ne­će dru­gi, me­di­ji i po­li­ti­ča­ri, odre­di­ti še­fa stran­ke, ipak HDZ ne mo­že o to­mu od­lu­či­va­ti iz­van vre­me­na i pros­to­ra. Što­vi­še, vi­še ne­go ikad do­sad tre­ba­ju se vo­di­ti iz­vans­tra­nač­kim fak­to­ri­ma. Tre­nu­tač­no je, umjes­to pi­ta­nja ko­ji se kan­di­dat naj­vi­še svi­đa ha­de­ze­ov­ci­ma, važ­ni­je ko­ji se kan­di­dat naj­ma­nje svi­đa opor­bi, a Zo­ran Mi­la­no­vić je već na­pra­vio svoj iz­bor. Oči­to su mu pri­hvat­lji­vi svi spo­mi­nja­ni kan­di­da­ti za še­fa HDZ-a: To­mis­lav To­lu­šić, Dar­ko Mi­li­no­vić, Oleg But­ko­vić, Iva­na Ma­le­tić, a mo­žda po­naj­vi­še po­pu­lar­ni Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. Ali, za­sad je ko­men­ti­rao je­di­no An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, i to, oči­to pri­pre­miv­ši lu­ka­vu smi­ca­li­cu ka­ko bi pot­ko­pao nje­go­vu kan­di­da­tu­ru za še­fa HDZ-a. Jer, što go­re za HDZ-ov­ca mo­že bi­ti ne­go kad Mi­la­no­vić za nje­ga ka­že, kao što je za Plen­ko­vi­ća, ka­ko ne zna što ra­di u HDZ-u jer bi, po sve­mu što zna o nje­mu, pri­pa­dao li­be­ral­noj stru­ji SDP-a. Uz Plen­ko­vi­ća, Ha­san­be­go­vić je je­di­ni re­to­rič­ki, in­te­lek­tu­al­no i znans­tve­nom usre­do­to­če­noš­ću u po­li­tič­kim pro­miš­lja­nji­ma do­ras­tao Mi­la­no­vi­ću. Ali i da Ha­san­be­go­vi­ću kon­tro­ver­ze ni­su ve­lik mi­nus, Plen­ko­vi­ćev vanj­sko­po­li­tič­ki imidž nje­go­va je ve­li­ka pred­nost. Pr­vi je kri­tič­ki is­tu­pio, a taj­ming je, kao i u no­go­me­tu, i u po­li­ti­ci ja­ko va­žan, i uz to, s Kr­sti­če­vi­ćem i Sti­erom u ti­mu, na te­me­lji­ma kr­š­ćan­ske de­mo­kra­ci­je mak­si­mal­no se dis­tan­ci­rao od Ka­ra­mar­ka. A što je Mi­la­no­vić bez Ka­ra­mar­ka?

Ni­je važ­no sa­mo ko­ga će ne­go i ka­ko će HDZ iz­a­bra­ti še­fa. S tro­je kan­di­da­ta “ukra­li” bi pre­diz­bor­ni šou jer za ljet­nu kam­pa­nju ne­će bi­ti ni vre­me­na ni in­te­re­sa. Sto­ga će pre­su­di­ti do­jam o še­fu HDZ-a kao pro­tiv­ni­ku Mi­la­no­vi­ća i po­ten­ci­jal­nom pre­mi­je­ru. HDZ ne tre­ba bi­ra­ti tko se nje­mu, već bi­ra­či­ma i part­ne­ri­ma, naj­vi­še svi­đa, a opor­bi naj­ma­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.