Tko je što do­ni­rao Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma?

Ne­ki su bje­ža­li u Ar­gen­ti­nu, dru­gi su dje­lo­va­li u Ju­gos­la­vi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Raz­li­či­te po­vi­jes­ne okol­nos­ti re­zul­ti­ra­le su do­na­ci­ja­ma po­je­di­nih dje­la ili či­ta­vih zbir­ki Gra­du Za­gre­bu ili iz­rav­no Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Ve­če­ras u 19 sa­ti otva­ra se iz­lož­ba “Umjet­ni­ci, do­na­to­ri, ko­lek­ci­ona­ri”, za­miš­lje­na kao hom­ma­ge lju­di­ma i auto­ri­ma ko­ji su stvo­ri­li fun­dus umjet­nič­kih zbir­ki ko­je se ču­va­ju u Ga­le­ri­ji Klo­vi­će­vi dvo­ri. – Ovom smo iz­lož­bom nas­to­ja­li iz­ra­zi­ti za­hval­nost lju­di­ma ko­ji su u raz­li­či­tim okol­nos­ti­ma ga­le­ri­ji os­ta­vi­li na skrb i u nas­li­je­đe dio vlas­ti­tog ži­vo­ta pre­to­čen u jed­no umjet­nič­ko dje­lo ili pak ci­je­li opus ili ko­lek­ci­ju či­je stva­ra­nje pred­stav­lja za­log ži­vo­ta sa­mog – objaš­nja­va auto­ri­ca iz­lož­be Ana Me­dić, mu­zej­ska sa­vjet­ni­ca Ga­le­ri­je Klo­vi­će­vi dvo­ri. Josip Cr­no­bo­ri, Josip Res­tek i dr. Vin­ko Per­čić, či­je se umjet­ni­ne da­nas ču­va­ju u Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma, da­ro­va­li su svo­ju os­tav­šti­nu Gra­du Za­gre­bu, dok su Slav­ko Ko­pač i Oskar Her­man svo­je ra­do­ve po­vje­ri­li iz­rav­no ga­le­ri­ji, s vje­rom da će zna­ti nji­ho­vu os­tav­šti­nu uči­ni­ti hr­vat­skom i eu­rop­skom kul­tur­nom ba­šti­nom.

Pro­ble­mi zbog Pa­ve­li­ća

Nji­ho­ve ži­vot­ne pri­če iz­nim­no su raz­li­či­te, da­ju­ći do­ni­ra­nim zbir­ka­ma do­dat­ne slo­je­ve kon­tek­s­tu­ali­za­ci­je. Sli­kar Josip Cr­no­bo­ri, pri­mje­ri­ce, iz­la­gao je u Ber­li­nu i Be­ču ti­je­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta, bio je i me­đu pred­stav­ni­ci­ma NDH na Ve­ne­ci­jan­skom bi­je­na­lu, iz­me­đu os­ta­lo­ga u tom je pe­ri­odu nas­li­kao i por­tret An­te Pa­ve­li­ća. Do­la­skom ko­mu­nis­tič­ke vlas­ti po­bje­gao je u Ita­li­ju pa Ar­gen­ti­nu, a kas­ni­je je ži­vio i dje­lo­vao u SAD-u. U Hr­vat­sku se vra­tio kra­jem de­ve­de­se­tih, ka­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.