Te­nor Tvrt­ko Sti­pić i di­sko­graf­ski al­bum “Ži­vje­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk

Tvrt­ko Sti­pić je na al­bu­mu “Ži­vje­ti” sni­mio ne­ke od naj­ljep­ših pje­sa­ma ko­je su naj­po­pu­lar­ni­je bi­le u pe­ri­odu uoči Dru­gog svjet­skog ra­ta de­nis.derk@ve­cer­nji.net Aqu­ari­us re­cor­ds je upra­vo obja­vio al­bum poz­na­tog za­gre­bač­kog te­no­ra Tvrt­ka Sti­pi­ća sa po­pu­lar­nim šla­ge­ri­ma nas­ta­lim uglav­nom uoči Dru­gog svjet­skog ra­ta na­zvan “Ži­vje­ti”. Na di­sko­graf­skom de­bi­ju lir­skog te­no­ra ko­ji se afir­mi­rao i u oper­nim i ope­ret­nim ulo­ga­ma (ali i u mju­zik­lu), ta­ko se na­la­ze i ever­grin­ske sklad­be kao što su to “Sni­vaj” Ne­na­da Gr­če­vi­ća, sklad­ba “Hva­la ti sr­ce” (u ko­joj Sti­pić pje­va u du­etu sa San­drom Ba­ga­rić), ali i po­pu­lar­ne pje­sme kao što su to “Ka­ži za­što me os­ta­vi”, “No­ćas”, “Naj­ljep­ša si ti”, “Pi­ši mi”... Nos­tal­gič­ni al­bum ko­ji će nas bez­bol­no uves­ti u neo­do­lji­vu at­mo­sfe­ru fil­ma “Tko pje­va zlo ne mis­li” snim­ljen je u su­rad­nji s vi­oli­nis­ti­ma Jo­si­pom No­vo­se­lom iz Tan­ga Ap­pa­si­ona­ta i Emi­lom Ga­bri­ćem iz Pa­ga­ni­ni Ban­da i gi­ta­ris­tom Ma­ri­jem Igre­com, ali i s auto­rom aran­žma­na To­ni­jem Ete­ro­vi­ćem. Tvrt­ko Sti­pić ro­đen je u Za­gre­bu 1970. go­di­ne. Di­plo­mi­rao je na Hoc­h­s­c­hu­le für Mu­sik und Dar­stel­len­de Kunst u Be­ču u raz­re­du pro­fe­so­ra Fran­za Don­ne­ra, a iz­jed­na­ča­va­nje je po­lo­žio na za­gre­bač­koj Mu­zič­koj aka­de­mi­ji 2005. go­di­ne u raz­re­du pro­fe­so- ri­ce Li­di­je Hor­vat-Dunj­ko. De­bi­ti­rao je u za­gre­bač­koj Ko­me­di­ji u ulo­zi Al­fre­da u Stra­usso­vu “Ši­šmi­šu” 1995. go­di­ne. Član Ope­re HNK u Za­gre­bu pos­tao je 2004. go­di­ne gdje je, me­đu os­ta­lim, ot­pje­vao i ulo­ge kao što su Al­fre­do Ger­mont, voj­vo­da od Man­to­ve, Mar­co Po­lo, Ta­mi­no, Ida­man­te, Man­fre­do... Sti­pić je nas­tu­pao i u ino­zem­s­tvu, i to u beč­koj Ko­mor­noj ope­ri, u Na­rod­nom ka­za­li­štu u Br­nu, u sa­ra­jev­skoj Ope­ri, na fes­ti­va­lu u We­iker­she­imu...

Poz­na­ti oper­ni i ope­ret­ni te­nor Tvr­ko Sti­pić sni­mio svoj pr­vi al­bum “Ži­vje­ti”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.