Sve re­al­ne i ima­gi­nar­ne Kr­le­ži­ne že­ne

Pro­gra­mi fes­ti­va­la odr­ža­vat će se na Kr­le­ži­nu Gvoz­du, u Es­pla­na­di i u Opa­ti­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - de­nis.derk@ve­cer­nji.net De­nis Derk ZAGREB

Pre­mi­jer­no se iz­vo­di “Šest li­ca Ane Bo­ron­gay” u re­ži­ji Na­ta­li­je Ma­noj­lo­vić i do­ku­men­tar­ne dra­me Zlat­ka Svi­be­na “Od Be­le do Iza­be­le” Pe­ti po re­du Fes­ti­val Mi­ros­lav Kr­le­ža, u or­ga­ni­za­ci­ji Te­atra po­ezi­je i Mu­ze­ja gra­da Za­gre­ba, ove je go­di­ne po­sve­ćen Kr­le­ži­nim re­al­nim i ima­gi­nar­nim že­na­ma i to u ras­po­nu od Ane Bo­ron­gay pa do Iri­ne Alek­san­der. Fes­ti­val će bi­ti odr­žan od 1. do 7. sr­p­nja, i to na Kr­le­ži­nu Gvoz- du, te­ra­si ho­te­la Es­pla­na­de i u Opa­ti­ji. U dva­de­se­tak pro­gra­ma su­dje­lu­je vi­še od sto­ti­njak umjet­ni­ka, a pu­bli­ka će mo­ći vi­dje­ti i dvi­je ka­za­liš­ne pre­mi­je­re. Me­đu gos­ti­ma fes­ti­va­la ove su go­di­ne i Mi­le­na Dra­vić, Ra­de Šer­be­dži­ja, Sa­ra Sta­nić, Na­ta­li­ja Ma­noj­lo­vić, Zlat­ko Svi­ben... Fes­ti­val će u pe­tak otvo­ri­ti pre­mi­je­ra pred­sta­ve “Šest li­ca Ane Bo­ron­gay” re­da­te­lji­ce Na­ta­li­je Ma­noj­lo­vić. Pu­bli­ka će vi­dje­ti i “Će­la­vu Le­du” u iz­ved­bi stu­de­na­ta za­gre­bač­ke Aka­de­mi­je dram­skih umjet­nos­ti, ali i hva­lje­nu pred­sta­vu “U ago­ni­ji” u ko­joj glu­me Ne­la Koc­sis, Oz­ren Gra­ba­rić i Dar­ko Sta­zić. Fes­ti­val će pod­sje­ti­ti i na film “Hor­va­tov iz­bor” u ko­jem je, iz­me­đu os­ta­lih, glu­mi­la i film­ska di­va Mi­le­na Dra­vić, ovo­go­diš­nja goš­ća Za­gre­ba. Na­jav­lje­na je i re­pri­za le­gen­de “Adam i Eva” re­da­te­lji­ce i ko­re­ograf­ki­nje Na­ta­li­je Ma­noj­lo­vić, dok će fes­ti­val za­tvo­ri­ti do­ku­men­tar­na dra­ma Zlat­ka Svi­be­na “Od Be­le do Iza­be­le”. Ma­rio Ko­vač za­mis­lio je kr­le­ži­jan­ski iz­let u Opa­ti­ju ko­ji po­či­nje u ho­te­lu Es­pla­na­de. Ni­je za­bo­rav­ljen ni tra­di­ci­onal­ni ro­đen­dan­ski ra­no­ju­tar­nji do­ru­čak u vi­li Re­in na Gvoz­du (u 7 sa­ti). Pla­ni­ra­no je i pos­tav­lja­nje spo­me­ni­ka Mi­ros­la­vu Kr­le­ži (Kr­le­ži­na ogle­da­la) umjet­ni­ka An­to­ni­ja Gr­gi­ća.

Goš­ća fes­ti­va­la je i glu­mač­ka di­va Mi­le­na Dra­vić iz fil­ma “Hor­va­tov iz­bor”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.