Tran­sves­tit, sve­će­nik, us­ta­ša i me­di­cin­ska ses­tra naj­a­vi­li film “Us­tav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske” Raj­ka Gr­li­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz)

Na sam Dan dr­žav­nos­ti Za­gre­bom se pro­še­ta­la ne­obič­na svi­ta – tran­sves­tit, sve­će­nik, po­li­ca­jac, us­ta­ša i me­di­cin­ska ses­tra di­je­li­li su pri­mjer­ke Us­ta­va Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, pro­mo­vi­ra­ju­ći no­vi film Raj­ka Gr­li­ća ko­ji u ki­na sti­že u lis­to­pa­du. Pre­ma naj­a­vi autor­ske eki­pe, film “Us­tav Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske” na či­jem je sce­na­ri­ju uz re­da­te­lja ra­dio pi­sac An­te To­mić, “lju­bav­na je pri­ča o mrž­nji, in­s­pi­ri­ra­na stvar­nom zem­ljom, pri­ča ko­ja za­obi­la­zi es­ta­bli­šment i ra­zot­kri­va sve na­še ne­tr­pe­lji­vos­ti, pre­dra­su­de i mrž­nju pre­ma raz­li­či­tos­ti­ma.”

Eki­pa “lju­bav­ne pri­če o mrž­nji”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.