Alek­san­dra Gr­dić ro­di­la je pr­vo di­je­te, si­na Nou

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Pro­fil biv­še mi­si­ce na Fa­ce­bo­oku pri­ja­te­lji su za­su­li čes­tit­ka­ma zbog pri­no­ve, a osim nje pri­ma ih i nje­zin za­ruč­nik i otac dje­te­ta Mar­ko Ši­ja­ko­vić Ovo će lje­to biv­ša Miss Hr­vat­ske i ma­ne­ken­ka Alek­san­dra Gr­dić (35) pam­ti­ti ci­je­li ži­vot. Na­ime, ju­čer je na svi­jet do­ni­je­la svo­je pr­vo di­je­te – si­na Nou. Nje­zin pro­fil na Fa­ce­bo­oku pri­ja­te­lji su za­su­li čes­tit­ka­ma. Maj­ka i be­ba su do­bro, a Alek­san­drin za­ruč­nik i otac dje­te­ta Mar­ko Ši­ja­ko­vić pre­sre­tan je zbog svo­je no­ve ulo­ge. Vi­ro­vi­ti­čan­ka je uži­va­la u sva­kom tre­nut­ku svo­je pr­ve trud­no­će, a to je pot­krep­lji­va­la obja­vom fo­to­gra­fi­ja na druš­tve­nim mre­ža­ma na ko­ji­ma se is­klju­či­vo za­bav­lja i pre­pu­šta sa­mo he­do­nis­tič­kim ak­tiv­nos­ti­ma. Upra­vo na Fa­ce­bo­oku je pri­je ko­ji dan i obja­vi­la da bro­ji još sit­no do po­ro­da i ot­kri­la ka­ko će se zva­ti nje­zi­no di­je­te. Alek­san­dra i Mar­ko su već du­lje u oz­bilj­noj ve­zi, a s ob­zi­rom na to da je Alek­san­dra još za vri­je­me su­dje­lo­va­nja u sr­p­skom re­alityju “Pa­ro­vi” naj­a­vi­la da će svog deč­ka, da­nas za­ruč­ni­ka, i za­pro­si­ti, uskoro mo­že­mo oče­ki­va­ti i ra­skoš­no vjen­ča­nje. Ovo je do­is­ta do­bra go­di­na za ovu lje­po­ti­cu.

Vi­ro­vi­ti­čan­ka (35) se od­lič­no osje­ća, a ime si­na (No­ah) ot­kri­la je na Fa­ce­bo­oku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.