Ni­co­las Ca­ge ra­zvo­di se od tre­će su­pru­ge Ali­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic)

Umjes­to naj­a­ve ve­li­ke pros­la­ve 12 go­diš­nji­ce bra­ka, Ni­co­las Ca­ge i Ali­ce Kim jav­nos­ti su naj­a­vi­li svoj ra­zvod. Nji­hov je glas­no­go­vor­nik iz­ja­vio ka­ko su se ra­ziš­li još u si­ječ­nju, ali tek ne­dav­no su pod­ni­je­li zah­tjev za ra­zvod. Ca­ge je Ali­ce upoz­nao 2004. u res­to­ra­nu u ko­jem je ko­no­ba­ri­la i za­ru­či­li su se na­kon dva mje­se­ca poz­nans­tva. U bra­ku s Ali­ce glu­mac je do­bio si­na Kal-el Cop­po­la, a ovo mu je bio tre­ći brak. Pr­vi brak s Pa­tri­ci­jom Arqu­et­te tra­jao je pet go­di­na, a u dru­gom bra­ku s Li­som Ma­ri­jom Pres­ley iz­dr­žao je sa­mo če­ti­ri mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.