Rol­ls-Royce bu­duć­nos­ti vo­zit će vir­tu­al­na Ele­anor

Ele­gant­na žen­ska fi­gu­ra s ‘no­sa’ auto­mo­bi­la u ka­bi­ni je oži­vje­la u obli­ku svo­je­vr­s­ne do­ma­ći­ce i vo­za­či­ce ko­ja na gla­sov­nu ko­man­du vlas­ni­ka uprav­lja svim sus­ta­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - San­dra Mi­kul­čić san­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mo­že li su­sret tra­di­ci­je i bu­duć­nos­ti pro­ći bez raz­bi­je­nih sno­va? Ako je vje­ro­va­ti kon­cep­tu ko­ji po­ka­zu­je ka­ko Rol­ls-Royce, vo­de­ća na svi­je­tu luk­suz­na mar­ka, vi­di bu­duć­nost luk­suz­ne mo­bil­nos­ti - mo­že. Jer, ako se je­dan ta­ko tra­di­ci­ona­lan pro­izvo­đač mo­že fu­tu­ri­zi­ra­ti, ne­ma sum­nje da to mo­gu i svi os­ta­li, pu­no ma­nje ve­za­ni uz aris­to­krat­ske ko­ri­je­ne ne­s­klo­ne pro­mje­na­ma. Iza kon­cep­ta ‘Rol­ls-Royce Vi­si­on next 100’ kri­je se de­fi­ni­ci­ja ra­zvo­ja ove mar­ke u idu­ćih sto go­di­na. Iz Rol­ls-Roycea na­vo­de da nji­ho­vi kup­ci tra­že per­so­na­li­za­ci­ju, ali ona će se ubu­du­će ši­ri­ti i na teh­no­lo­gi­ju i di­zajn, uz za­dr­ža­va­nje ruč­ne iz­ra­de. - Ra­zvi­ja­ju­ći ‘Rol­ls-Royce Vi­si­on next 100’ bi­li smo svjes­ni da ne mo­že­mo ži­vje­ti u proš­los­ti. Nas­to­ja­li smo bi­ti što ino­va­tiv­ni­ji, ali is­to­vre­me­no uples­ti po­vi­jes­ni di­zajn mar­ke u bu­du­ći iz­gled nje­zi­nih mo­de­la - objas­nio je Gi­les Taylor, di­rek­tor di­zaj­na u Rol­ls-Royce Mo­tor Cars. ‘Rol­ls-Royce Vi­si­on next 100’ pre­mi­jer­no je po­ka­zan u sklo­pu obi­lje­ža­va­nja 100 go­di­na BMW-a, či­joj gru­pi pri­pa­da i Rol­ls-Royce, a kroz nje­ga je bu­duć­nost luk­suz­ne mo­bil­nos­ti na­jav­lje­na kao osob­no iskus­tvo, teh­no­lo­gi­ja ko­jom se uprav­lja bez na­po­ra, auto­nom­na kad to vo­zač po­že­li. Ova go­di­na pred­stav­lja klju­čan tre­nu­tak u po­vi­jes­ti Rol­ls-Roycea. Kraj pro­izvod­nje nji­ho­va Phan­to­ma, ko­ji mno­gi sma­tra­ju naj­bo­ljim auto­mo­bi­lom na svi­je­tu, oz­na­ča­va kraj pr­ve fa­ze re­ne­san­se Rol­ls-Roycea pod ka­pom BMW-a. No­vo po­glav­lje otva­ra upra­vo ‘Vi­si­on next 100’. Ele­gant­na žen­ska fi­gu­ra s ‘no­sa’ auto­mo­bi­la - kre­ira­na po uzo­ru na glu­mi­cu i mo­del Ele­anor Thorn­ton - u ka­bi­ni je oži­vje­la u obli­ku do­ma­ći­ce i vo­za­či­ce ko­ja na gla­sov­nu ko­man­du uprav­lja svim sus­ta­vi­ma auto­mo­bi­la. Ta­ko­đer, ona uči o vlas­ni­ku vo­zi­la, pam­ti nje­go­ve čes­te ru­te, omi­lje­nu glaz­bu, res­to­ra­ne... Dis­kret­no ‘uska­če’ i s pre­po­ru­ka­ma ka­ko bi pu­to­va­nje uči­ni­la ugod­ni­jim. ‘Vi­si­on next 100’ pot­pu­no je auto­no­man elek­trič­ni auto­mo­bil bez emi­si­je štet­nih pli­no­va.

Dug 5,9 me­ta­ra, Vi­si­on next 100 vi­še dje­lu­je po­put ve­li­ke kr­sta­ri­ce ne­go po­put auta Za­hva­ljuj­ći ruč­noj pro­izvod­nji ku­pac će mo­ći in­ter­ve­ni­ra­ti čak i u di­zajn auto­mo­bi­la

Bu­duć­nost luk­suz­ne mo­bil­nos­ti na­jav­lje­na je kao osob­no iskus­tvo i teh­no­lo­gi­ja ko­jom se uprav­lja bez na­po­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.