Vanqu­ish Za­ga­to u sa­mo 99 pri­mje­ra­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

As­ton Mar­tin pro­izvest će 99 pri­mje­ra­ka mo­de­la Vanqu­ish Za­ga­to Co­upe, naj­no­vi­je kre­aci­je pro­izaš­le iz su­rad­nje bri­tan­skog pro­izvo­đa­ča luk­suz­nih sport­skih auto­mo­bi­la i pres­tiž­ne ta­li­jan­ske di­zaj­ner­ske ku­će. Ovi će se po­seb­ni pri­mjer­ci pro­izves­ti u As­ton Mar­ti­no­voj tvor­ni­ci u Gaydo­nu, u En­gle­skoj. Spoj As­ton Mar­ti­no­ve di­na­mi­ke i di­zaj­ner­skih de­ta­lja spe­ci­fič­nih za Za­ga­to po­kre­će 6,0L V12 stroj os­na­žen na 600 KS, ko­ji ga do stot­ke po­tje­ra za 3,5 se­kun­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.