No­sač bi­ci­ka­la ugra­đen u prt­ljaž­ni pros­tor Hon­de Ci­vic To­urer

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - (sm)

Hon­da će u lis­to­pa­du u pro­da­ju pus­ti­ti no­vi sis­tem za pri­je­voz bi­ci­ka­la. Ino­va­ti­van no­sač ugra­đu­je se u auto­mo­bil, a omo­gu­ća­va pri­je­voz do dva bi­cik­la pu­ne ve­li­či­ne u prt­ljaž­nom pros­to­ru, bez na­ru­ša­va­nja si­gur­nos­ti i po­ve­ća­ne po­troš­nje go­ri­va, što su pro­ble­mi kod pri­je­vo­za bi­ci­ka­la na krov­nim no­sa­či­ma ili oni­ma mo­in­ti­ra­nim na straž­njem di­je­lu auta. Ta­ko­đer, kad se bi­cikl pre­vo­zi unu­tar auto­mo­bi­la ne ugro­ža­va­ju ga ni krad­ljiv­ci ni vre­men­ske ne­pri­li­ke. No­sač se ugra­đu­je u pod­ni­cu prt­ljaž­ni­ka, a pre­dvi­đa ski­da­nje pred­njeg ko­ta­ča s bi­cik­la, ka­ko bi se i ko­tač i os­ta­tak bi­cik­la po­seb­nim po­ja­se­vi­ma mo­gli uč­vr­sti­ti na za to pre­dvi­đe­nom mjes­tu. Hon­din alu­mi­nij­ski no­sač na­mi­je­njen je mo­de­lu Ci­vic To­urer, ko­ji se iz­nim­nom učin­ko­vi­toš­ću la­ni iz­bo­rio za mjes­to u Gu­in­ne­sso­voj knji­zi re­kor­da. S ob­zi­rom da je straž­nja klu­pa dje­lji­va, kad se pre­vo­zi sa­mo je­dan bi­cikl i stra­ga se mo­že vo­zi­ti put­nik, jer je prek­lop­lje­no sa­mo 40% straž­nje klu­pe. Ta­ko­đer, ta­da u prt­ljaž­nik sta­ne i do­dat­na prt­lja­ga. Kad se pre­vo­ze dva bi­cik­la, či­ta­va straž­nja klu­pa je prek­lop­lje­na.

Od lis­to­pa­da bi se ovaj no­sač bi­ci­ka­la tre­bao nu­di­ti u po­je­di­nim Hon­di­nim sa­lo­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.