Ka­na­đa­nin Dwyer i ove će se­zo­ne vo­di­ti Me­dveš­čak

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (kl)

Ka­nad­ski tre­ner Gor­die Dwyer (38) i ove će se­zo­ne vo­di­ti ho­ke­ja­še Me­dveš­ča­ka u KHL-u. – U pr­voj se­zo­ni kao glav­ni tre­ner Me­dveš­ča­ka ja­ko sam pu­no na­učio, a to zna­nje i iskus­tvo sva­ka­ko će utje­ca­ti na ovo­go­diš­nje pri­pre­me i rad ti­je­kom se­zo­ne – naj­a­vio je glav­ni tre­ner Dwyer. – Sret­ni smo što smo s Gor­di­ejem do­go­vo­ri­li da os­ta­ne tre­ner. Odra­dio je od­li­čan po­sao proš­le se­zo­ne, slo­žio je do­bro mom­čad i uvje­rio deč­ke da igra­ju po nje­go­vu sis­te­mu, i to s pra­vim pris­tu­pom i ka­rak­te­rom – re­kao je sport­ski di­rek­tor Aa­ron Fox.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.