Kar­lo­vić pro­tiv Bor­ne Ćo­ri­ća oprav­dao na­ziv Dok­tor Ivo

Da­lje ide i Či­lić, pa je u tre­ćem ko­lu mo­guć no­vi hr­vat­ski der­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić ZAGREB

Pe­tar Čech, vra­tar če­ške no­go­met­ne vr­ste, oku­šao se u ulo­zi skup­lja­ča lop­ti­ca

Don­na Ve­kić bi­la je na pra­gu iz­ne­na­đe­nja pro­tiv Ve­nus Wil­li­ams, ser­vi­ra­la je za pr­vi set i ima­la 40:15, ali je na kra­ju iz­gu­bi­la u dva se­ta U hr­vat­skom, još pre­ciz­ni­je, za­gre­bač­kom der­bi­ju ovo­go­diš­njeg Wim­ble­do­na iskus­tvo je za­do­bi­lo pri­mat nad mla­doš­ću. U pr­vom ko­lu tur­ni­ra Ivo Kar­lo­vić je u tri iz­jed­na­če­na se­ta po­bi­je­dio 18 go­di­na mla­đeg (37-19) Bor­nu Ćo­ri­ća sa 7:6 (8), 7:6 (7), 6:4, na­kon dva sa­ta i 12 mi­nu­ta. Bor­na je u pr­vom tie-bre­aku vo­dio 4:2, u dru­gom sa 6:2 i 7:6 (na ne­ki na­čin zas­lu­žio je ba­rem set), ali Kar­lo­vić je sve to spa­sio (pr­vi set osvo­jio je tzv. pra­si­com) oprav­dav­ši ta­ko još je­dan od svo­jih na­di­ma­ka, a to je Dok­tor Ivo. Div sa Ša­la­te is­ko­ris­tio je jed­nu od tri pri­li­ke za bre­ak (Ćo­rić ni­je re­ali­zi­rao ni onu jed­nu) te po­go­dio 55 vi­ne­ra, od če­ga 26 aso­va.

Ivo obra­nio se­dam set-lop­ta

– Ča­ro­ban po­če­tak na ča­rob­no­me mjes­tu. Obra­nio sam dvi­je set-lop­te u pr­vom i pet set-lop­ta u dru­gom se­tu. Sja­jan meč pro­tiv na­šeg Ćo­ri­ća – re­kao je Kar­lo­vić. Da­lje, oče­ki­va­no, ide i Ma­rin Či­lić ko­ji je u mir­nom me­ču na 12. te­re­nu po­bi­je­dio Ame­ri­kan­ca Bri­ana Ba­ke­ra, tre­nu­tač­no 595. te­ni­sa­ča svi­je­ta (igra sa za­šti­će­nim ren­kin­gom), sa 6:3, 7:5, 6:3, na­kon sat i 50 mi­nu­ta igre. Ma­rin ni­jed­nom ni­je iz­gu­bio ser­vis, spa­sio je svih šest pri­li­ka za bre­ak i po­go­dio čak 18 aso­va.

Či­lić sa Sta­hov­skim ima 4-0

Či­li­ćev su­par­nik u dru­gom ko­lu bit će Ukra­ji­nac Ser­gij Sta­hov­ski, 94. igrač svi­je­ta, s ko­jim Či­lić ima omjer 4-0 u me­đu­sob­nim dvo­bo­ji­ma. Pro­đe li Ma­rin i tu pre­pre­ku, a bu­de li Kar­lo­vić us­pje­šan i u dru­gom ko­lu (su­par­nik će mu bi­ti Lu­kaš Lac­ko), u tre­ćem ko­lu mo­gli bi­smo gle­da­ti no­vi hr­vat­ski der­bi u Wim­ble­do­nu, ovaj put iz­me­đu Či­li­ća i Kar­lo­vi­ća. U me­đu­sob­nim dvo­bo­ji­ma Me­đu­go­rac vo­di s 2-1. Don­na Ve­kić pru­ži­la je žes­tok ot­por pe­te­ros­tru­koj po­bjed­ni­ci Wim­ble­do­na Ve­nus Wil­li­ams, ali je na kra­ju iz­gu­bi­la sa 6:7 (3), 4:6, na­kon sat i 52 mi­nu­te igre. Osje­čan­ka je ima­la bre­ak pred­nos­ti u pr­vom se­tu, pri vod­stvu 6:5 ser­vi­ra­la je za set (i ima­la 40:15), ali ni­je us­pje­la do­vr­ši­ti po­sao. Slič­no je bi­lo i u dru­gom se­tu. I ov­dje se iskus­tvo po­ka­za­lo kao pred­nost: 36-go­diš­nja Ve­nus, k to­me osma te­ni­sa­či­ca svi­je­ta, zna­la je za­vr­ši­ti po­sao s 19-go­diš­njom Don­nom, 112. na WTA lis­ti. Iz­ne­na­đe­nje je iz­os­ta­lo, ali Don­na je do­ka­za­la da mo­že do­bro igra­ti. Kao ma­la bi­zar­nost iz Wim­ble­do­na je otiš­la sli­ka vra­ta­ra če­ške no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je i Ar­se­na­la Pe­tra Čec­ha u ulo­zi skup­lja­ča lop­ti­ca. Do­go­di­lo se to na trav­na­tom wim­ble­don­skom te­re­nu, ali ne na služ­be­nom me­ču ne­go na pri­prem­nom dvo­bo­ju nje­go­vih su­na­rod­nja­ka Ra­de­ka Šte­pa­ne­ka i Lu­ka­ša Ro­so­la.

Ča­ro­ban po­če­tak na ča­rob­nom mjes­tu, is­tak­nuo je na­kon po­bje­de nad Bor­nom Ćo­ri­ćem Ivo Kar­lo­vić

REUTERS/PIXSELL

U mir­nom me­ču po­bi­je­dio 595. te­ni­sa­ča svi­je­ta – Ma­rin Či­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.