U Umag do­la­ze CNN, The Sun i Da­ily Ma­il, pje­va­ju Roz­ga i Beš­lić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Uma­ški te­ni­ski tur­nir iz go­di­ne u go­di­nu priv­la­či sve ve­ću po­zor­nost te­ni­skog svi­je­ta. Zbi­va­nja na ovo­go­diš­njem Kon­zum Cro­atia Ope­nu pra­tit će ta­ko te­le­vi­zij­ski gle­da­te­lji iz vi­še od 130 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta. Iz­rav­ni pri­je­no­si gle­dat će se u Slo­ve­ni­ji, Ita­li­ji, Aus­tri­ji, Nje­mač­koj i Ni­zo­zem­skoj, ne­ki­ma od ze­ma­lja iz ko­jih u Umag i Is­tru do­la­zi naj­ve­ći broj tu­ris­ta. Osim to­ga, do­la­zak u Umag po­t­vr­di­le su no­vi­nar­ske eki­pe iz CNN-a, The Su­na i Da­ily Ma­ila. Uma­ški se tur­nir otva­ra 16. sr­p­nja ek­shi­bi­cij­skim su­sre­tom Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća i An­drea Aga­ssi­ja, a na­kon to­ga sli­je­di kon­cert Je­le­ne Roz­ge i Ha­li­da Beš­li­ća. (af)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.