Iz skla­di­šta ukra­li sa­to­ve vri­jed­ne vi­še od 3 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc) (luc) (luc)

Jed­ni ga obo­ža­va­ju, dru­gi mr­ze, no bez ob­zi­ra na to što mis­li­li o nje­mu, ne­ki po­te­zi Cris­ti­ana Ro­nal­da zas­lu­žu­ju sva­ku po­hva­lu i po­što­va­nje Cris­ti­ana Ro­nal­da, ne ula­ze­ći u nje­go­ve ne­upit­ne no­go­met­ne spo­sob­nos­ti, lju­bi­te­lji no­go­me­ta ili obo­ža­va­ju ili mr­ze. Dok ga jed­ni sma­tra­ju neo­do­lji­vom zvi­jez­dom i naj­bo­ljim no­go­me­ta­šem da­naš­nji­ce, dru­gi ga opi­su­ju kao šmin­ke­ra i po­ze­ra ko­ji vi­še paž­nje pri­da­je to­me s kak­vom će fri­zu­rom i pu­de­rom na li­cu iz­a­ći na te­ren ne­go sa­mom no­go­me­tu. I dok dio jav­nos­ti sma­tra da je Cris­ti­ano ba­hat i bez­ob­zi­ran, nje­go­vi pos­tup­ci na te­re­nu i iz­van nje­ga ipak ot­kri­va­ju i to­plu, emo­tiv­nu stra­nu naj­bo­ljeg por­tu­gal­skog no­go­me­ta­ša. Bez­broj je pri­mje­ra u ko­ji­ma je Cris­ti­ano Ro­nal­do po­mo­gao ne­ko­me u ne­vo­lji, bo­les­nom dje­te­tu, stra­da­lom u ele­men­tar­noj ne­po­go­di i slič­no, ali i na sa­mom te­re­nu znao je šti­ti­ti na­vi­ja­če ko­ji su utr­ča­li na igra­li­šte ka­ko bi do­bi­li nje­gov pot­pis ili na­pra­vi­li fo­to­gra­fi­ju sa svo­jim ido­lom. Mno­gi su ta­ko pri­mi­je­ti­li ka­ko Cris­ti­ano Ro­nal­do na­kon po­bje­de nad Hr­vat­skom u osmi­ni fi­na­la Europ­skog pr­vens­tva ni­je eufo­rič­no sla­vio po­put svo­jih su­igra­ča, već je bio vr­lo ob­zi­ran pre­ma hr­vat­skim igra­či­ma. Ko­ji je raz­log tak­vom po­na­ša­nju za­ni­ma­lo je i por­tu­gal­ske no­vi­na­re, a Ro­nal­do ih je sve iz­ne­na­dio od­go­vo­rom. – Na­kon utak­mi­ce na cen­tru vi­dio sam svo­ga bra­ta Lu­ku Mo­dri­ća ka­ko ne­utješ­no pla­če. Na­rav­no da sam bio sre­tan zbog po­bje­de, ali ni­sam mo­gao sla­vi­ti kad sam vi­dio Lu­ku da ona­ko pla­če. Bi­la mi je duž­nost utje­ši­ti svo­ga bra­ta Lu­ku – po­ru­čio je Ro­nal­do. BINGO/ 25. ko­lo Sa­to­vi su bi­li sprem­lje­ni u se­fo­vi­ma u skla­di­štu švi­car­ske tvrt­ke luk­suz­nih sa­to­va Richard Mil­le u pa­ri­škom 8. aron­di­sma­nu U sje­ni Europ­skog no­go­met­nog pr­vens­tva na ko­jem je an­ga­ži­ra­na ve­ći­na fran­cu­skih po­li­ca­ja­ca i za­šti­ta­ra, lo­po­vi ko­ris­te pri­li­ku i pljač­ka­ju luk­suz­ne tr­go­vi­ne. Ne­ki od njih to ra­de kao u ne­kom ak­cij­skom fil­mu, pa je ta­ko pa­ri­ška po­li­ci­ja obja­vi­la da su iz skla­di­šta švi­car­ske tvrt­ke Richard Mil­le ko­ja pro­izvo­di luk­suz­ne sa­to­ve, ukra­de­na dva se­fa sa sa­to­vi­ma vri­jed­nim vi­še od tri mi­li­ju­na eura. Kra­đa se do­go­di­la u pa­ri­škom 8. aron­di­sma­nu, a sta­nov­ni­ci su oba­vi­jes­ti­li po­li­ci­ju u ne­dje­lju na­ve­čer da se u skla­di­štu do­ga­đa ne­što sum­nji­vo. Ka­da je po­li­ci­ja sti­gla na mjes­to do­ga­đa­ja, se­fo­va ni­je bi­lo. U bo­ga­ti­jim če­t­vr­ti­ma Pa­ri­za na­la­ze se tr­go­vi­ne naj­poz­na­ti­jih svjet­skih bren­do­va, pa su pljač­ke dos­ta čes­te. U svib­nju su ta­ko na­oru­ža­ni pljač­ka­ši oro­bi­li Cha­ne­lo­vu tr­go­vi­nu u is­toj če­t­vr­ti, dok je mje­sec da­na ra­ni­je dru­ga Cha­ne­lo­va tr­go­vi­na op­ljač­ka­na upa­dom lo­po­va u te­ren­cu. Od­no­si iz­me­đu rad­ni­ka i pos­lo­dav­ca do­ku­men­ti­ra­ni su još u naj­sta­ri­jim poz­na­tim za­pi­si­ma, a na­či­ni is­pla­te za obav­lje­ni rad kroz po­vi­jest su se mi­je­nja­li. Od ma­te­ri­jal­nih do­ba­ra do nov­ca. No, hra­na i pi­će od pam­ti­vje­ka su spa­da­li u os­nov­ne ži­vot­ne po­tre­be, pa za­to ne tre­ba ču­di­ti da je na jed­nom od naj­sta­ri­jih ot­kri­ve­nih pi­sa­nih za­pi­sa u pr­vom pla­nu upra­vo obrok, ali i pi­će od­nos­no pi­vo. Pri­je ot­pri­li­ke 5000 go­di­na, lju­di ko­ji su ži­vje­li u gra­du Uru­ku, u da­naš­njem Ira­ku, pi­sa­li su kli­nas­tim pi­smom, a na jed­noj plo­či­ci is­ko­pa­noj na tom po­dru­čju pro­na­đe­ni su za­nim­lji­vi za­pi­si. New Sci­en­tist pi­še da se ra­di o naj­sta­ri­jem sa­ču­va­nom obli­ku is­pi­sa pla­će na ko­jem se vi­di ljud­ska gla­va ko­ja je­de iz zdje­li­ce, što zna­či “obrok”, te ko­nus­no plo­vi­lo, što zna­či “pi­vo”. Broj za­re­za na plo­či­ci po­ka­zu­je ko­li­ko je rad­nik za svoj rad do­bio obro­ka, od­nos­no po­pio pi­va.

Por­tu­gal­ske me­di­je za­ni­ma­lo je za­što Ro­nal­do ni­je eufo­rič­no sla­vio na­kon po­bje­de

Sa­to­ve Richard Mil­le no­se poz­na­ti spor­ta­ši po­put Ra­fa­ela Na­da­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.