Trump: Bri­ta­ni­ja će zbog Brexi­ta opet bi­ti ve­li­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (luc)

Re­pu­bli­kan­ski kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka SAD-a Do­nald Trump u skla­du sa svo­jom pred­sjed­nič­kom kri­la­ti­com po­ru­čio je Bri­tan­ci­ma da će za­hva­lju­ju­ći Brexi­tu i iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je Bri­ta­ni­ja po­nov­no pos­ta­ti ve­li­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.