Još do pri­je 200 go­di­na star­ci su bi­li oni ko­ji su na­vr­ši­li 40.

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Star je kao Me­tu­za­lem, uvri­je­žen je iz­raz u sva­kod­nev­nom go­vo­ru, a po­tje­če iz Bi­bli­je. Ri­ječ je o naj­sta­ri­joj oso­bi spo­me­nu­toj u Bi­bli­ji ko­ja je do­ži­vje­la 969 go­di­na. Bi­blij­ske go­di­ne vi­še no jed­nom bi­le su pred­met ras­pra­ve i pi­ta­nja po­put onog je­su li se mje­se­ci ta­da ra­ču­na­li kao da­naš­nje go­di­ne ili se do­is­ta ži­vje­lo sto­ti­ne go­di­ne, go­to­vo ti­suć­lje­će. No, cr­k­ve­no tu­ma­če­nje ka­že ka­ko se ži­vot­ni vi­jek skra­ći­vao zbog greš­nos­ti čo­vje­ka ko­jeg je Bog htio po­šte­dje­ti mu­ka greš­nog ži­vo­ta. Još do pri­je 200 go­di­na star­ci­ma su sma­tra­ni 40-go­diš­nja­ci, a po­s­ljed­nja de­set­lje­ća svje­do­če sa­svim su­prot­no. Ži­vot­ni je vi­jek sve du­lji, po­se­bi­ce u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma svi­je­ta, gdje je go­di­na­ma u po­ras­tu, pa je i to pri­do­no­si da jaz u od­no­su na si­ro­maš­ne zem­lje svi­je­ta bu­de još dub­lji. Kad se kar­ta “sta­ros­ti” svi­je­ta ta­ko po­gle­da, on­da se raz­lo­zi du­ljeg ži­vo­ta pri­pi­su­je kva­li­tet­noj hra­ni, hi­gi­je­ni, dos­tup­nos­ti me­di­ci­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.